I N S T Y T U T    P R A W A
R     E     P     U     B     L     I     K     I          B     A     R     I     D     A     S


 

Konstytucja Republiki Baridas
z dnia 23 marca 2003 roku

 

Spis treści :  

Rozdział 0 : Preambuła 
Rozdział 1 : Republika Baridas
Rozdział 2 : Senat
Rozdział 3 : Prezydent
Rozdział 4 : Premier i Rada Ministrów
Rozdział 5 : Sądy
Rozdział 6 : Obywatele
Rozdział 7 : Partie polityczne
Rozdział 8 : Stany nadzwyczajne
Rozdział 9 : Referendum
Rozdział 10 : Zmiany Konstytucji
Rozdział 11 : Przepisy przejściowe i końcowe

 

 


My, obywatele Republiki Baridas,
społeczność niepodległego państwa internetowego,
świadomi potrzeby wspólnej pracy dla dobra Republiki,
w poczuciu odpowiedzialności za jej obecne i przyszłe losy,
niniejsza Konstytucje ustanawiamy.

 

I. Republika Baridas

Art. 1. Republika Baridas jest dobrem wspólnym wszystkich Jej obywateli
 
Art. 2. Republika Baridas jest państwem prawa
 
Art. 3. Konstytucja jest najwyższym prawem Republiki Baridas
 
Art. 4. Oficjalnym językiem urzędowym na terytorium Republiki Baridas jest język polski
 
Art. 5. Walutą Republiki Baridas jest dinar
 
Art. 6. Symbole państwowe zawiera określa ustawa
 
Art. 7. Stolicą Republiki Baridas jest Cracoffia

 

II. Senat

Art. 1. Senat sprawuje władzę ustawodawczą
 
Art. 2. Senat uchwala ustawy większością głosów
 
Art. 3. Senat składa się z trzech senatorów
 
Art. 4. Na czele Senatu stoi Marszałek wybierany spośród senatorów
 
Art. 5. Kadencja Senatu trwa sześć miesięcy
 
Art. 6. Tryb prac Senatu określa ustawa
 
Art. 7. Wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w tajnym głosowaniu
 
Art. 8. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów określa ordynacja wyborcza
 
Art. 9. Od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu senator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zgody Senatu
 
Art. 10. Marszałkowi i senatorom przysługuje uposażenie określone ustawą

Art. 11. Senator może zrzec się mandatu, w takim przypadku Prezydent rozpisuje w ciągu 21 dni wybory uzupełniające, poza przypadkiem kiedy do końca kadencji Senatu pozostało 50 dni

 

III. Prezydent

Art. 1. Prezydent sprawuje władze wykonawczą
 
Art. 2. Kadencja Prezydenta trwa dziesięć miesięcy
 
Art. 3. Wybory na stanowisko Prezydenta są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w tajnym głosowaniu
 
Art. 4. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów określa ordynacja wyborcza
 
Art. 5. Prezydent wydaje akty urzędowe
 
Art. 6. Akty urzędowe stosuje się jedynie w przypadku :
    a. ratyfikacji i wypowiedzenia umów międzynarodowych
    b. powoływania i odwoływania sędziów
    c. nadania i zrzeczenia się obywatelstwa Republiki Baridas
    d. wprowadzenia stanu nadzwyczajnego
 
Art. 7. Akty urzędowe Prezydenta wymagają dla swojej ważności podpisu Premiera
 
Art. 8. Prezydent jako przedstawiciel Narodu :
    a. reprezentuje Republikę Baridas
    b. zarządza wybory do Senatu
    c. zarządza referendum ogólnokrajowe
    d. powołuje i odwołuje Premiera
    e. na wniosek Premiera powołuje i odwołuje ministrów
    f. ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe
    g. nadaje obywatelstwo Republiki Baridas
    h. nadaje odznaczenia
    i. ogłasza akty urzędowe, ustawy oraz umowy międzynarodowe
    j. zezwala na pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności karnej
    k. rozpisuje referendum ogólnokrajowe
 
Art. 9. Prezydent nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej w okresie trwania jego kadencji
 
Art. 10. Prezydentowi przysługuje uposażenie określone ustawą

 

IV. Premier i Rada Ministrów

Art. 1. Premier i Rada Ministrów powoływane są na kadencję równą kadencji Senatu
 
Art. 2. Premier ma w swoich obowiązkach za zadanie :
    a. kierowanie i reprezentowanie Rady Ministrów
    b. kierowanie pracami Rady Ministrów
    c. wnioskowanie do Prezydenta o powołanie lub odwołanie ministrów
    d. koordynowanie i kontrole pracę członków Rady Ministrów
    e. uchylanie rozporządzeń ministrów na wniosek Prezydenta lub ministra o którym mowa w punkcie IV art. 5  pkt. b
 
Art. 3. Premier podpisuje na wniosek Prezydenta akty prawne określone w punkcie III art. 6
 
Art. 4. Rada Ministrów :
    a. zapewnia wykonanie ustaw
    b. chroni interesy Skarbu państwa
    c. uchwala projekt budżetu państwa
    d. kieruje wykonaniem budżetu państwa
    e. zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
    f. zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa
    g. obraduje na posiedzeniach
    h. kieruje projekty ustaw do Senatu
 
Art. 5. Ministrowie
    a. kierują określonymi działaniami powierzonymi im przez Premiera
    b. wydają rozporządzenia
 
Art. 6. Premierowi i ministrom przysługuje uposażenie określone ustawą
 
Art. 7. Premier może sprawować funkcję ministra

 

V. Sądy

Art. 1. Sąd Powszechny sprawuje władze sądowniczą
 
Art. 2. Sąd Powszechny jest niezależny od innych władz państwowych
 
Art. 3. Sąd Powszechny wydaje wyroki w imieniu Republiki Baridas
 
Art. 4. Postępowanie sądowe jest dwuinstancyjne w ramach Sądu Powszechnego
 
Art. 5. Postępowanie przed Sądem Powszechnym określa ustawa
 
Art. 6. Sędziowie :
    a. nie mogą pełnić innych funkcji publicznych
    b. nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej, chyba że zezwoli na to Prezydent
 
Art. 7. Sędzią przysługuje uposażenie określone ustawą

 

VI. Obywatele

Art. 1. Wszyscy obywatele Republiki Baridas są równi wobec prawa
 
Art. 2. Republika Baridas zapewnia zupełna ochronę życia, wolności i mienia wszystkim bez różnicy pochodzenia, obywatelstwa, języka, rasy czy religii
 
Art. 3. Obywatel ma obowiązek szanować prawo Republiki Baridas
 
Art. 4. Obywatel ma prawo :
    a. do zrzeszania się w organizacje i partie polityczne
    b. do wyrażania i rozpowszechniania informacji, opinii i wierzeń w mowie, piśmie i obrazie 
    c. do tajemnicy korespondencji
    d. do dostępu do informacji
    e. do odszkodowania lub zadośćuczynienia ze środków publicznych Republiki za poniesioną krzywdę lub szkodę, spowodowana niezgodnymi z prawem decyzjami lub niedopełnieniem obowiązków przez organy państwowe
    f. do sprawiedliwego procesu sądowego

 

VII. Partie polityczne

Art. 1. Partie polityczne są to organizacje zrzeszające obywateli na zasadach dobrowolności w celu kształtowania polityki państwa
 
Art. 2. Zakazane jest istnienie partii politycznych i organizacji społecznych odwołujących się do praktyk totalitarnych, idei komunizmu, faszyzmu, nazizmu, a także partii, których program lub działalność
dopuszcza nienawiść rasowa lub ma na celu zdobycie władzy i wpływu na politykę państwa za pomocą siły
 
Art. 3. Legalność partii politycznej stwierdza Sąd Powszechny

 

VIII. Stany nadzwyczajne

Art. 1. W sytuacjach szczególnego zagrożenia Prezydent może wprowadzić na terenie Republiki Baridas odpowiedni stan nadzwyczajny :
    a. stan wojenny
    b. stan wyjątkowy
 
Art. 2. Stan nadzwyczajny może być wprowadzony w drodze aktu urzędowego przez Prezydenta, który podlega dodatkowemu powiadomieniu do publicznej wiadomości
 
Art. 3. Działania podjęte w wyniku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego muszą być odpowiednie do stopnia zagrożenia i powinny zmierzać do jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa
 
Art. 4. W czasie stanu nadzwyczajnego nie mogą być zmienione :
    a. Konstytucja
    b. ordynacja wyborcza
 
Art. 5. W razie zewnętrznego zagrożenia państwa, zbrojnej napaści na Republikę Baridas lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji Prezydent w drodze aktu urzędowego wprowadza stan wojenny na terenie całej Republiki Baridas
 
Art. 6. stan nadzwyczajny nie może trwać dłużej niż 90 dni

 

IX. Referendum

Art. 1. W przypadkach znaczących dla społeczeństwa Prezydent może rozpisać referendum

Art. 2. Referendum uważa się za wiążące jeśli weźmie w nim udział co najmniej połowa osób uprawnionych do głosowania

Art. 3. Zakazane jest przeprowadzenie referendum w sprawie zmian przepisów konstytucji jak i  budżetu

 

X. Zmiany Konstytucji

Art. 1. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć :
   a. co najmniej 2 senatorów
   b. Prezydent
 
Art. 2. Zmiana Konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej głosami wszystkich senatorów i zatwierdzonej przez Radę Ministrów oraz podpisaniu projektu zmian przez Prezydenta
 
Art. 3. Prezydent podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od daty zatwierdzenia projektu przez Radę Ministrów i zarządza jej ogłoszenie

 

XI. Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 1. W okresie 70 dni od dnia wejścia w życie Konstytucji Rada Ministrów zobowiązana jest przedstawić Senatowi projekty ustaw niezbędnych do stosowania Konstytucji
 
Art. 2. W okresie 30 dni od dnia wejścia w życie Konstytucji Rada Ministrów zobowiązana jest przedstawić Senatowi projekt ordynacji wyborczej

 

powrót                                                                                                                                                                    do góry


Republika Baridas
 
 wszelkie uwagi prosimy kierować na adres rep.baridas@wp.pl lub GG :
3443458