I N S T Y T U T    P R A W A
R     E     P     U     B     L     I     K     I          B     A     R     I     D     A     S


 

Umowa  o współpracy międzynarodowej nr M-001
 z dnia 27 czerwca 2002 roku

Umowa pomiędzy Republiką Baridas a Wolnym Klubem RP

 

Art. 1.  Republika Baridas oraz WKRP wyrzekają się przemocy we wzajemnych stosunkach i postanawiają rozwiązywać wszelkie spory na drodze dyplomatycznej.

Art.  2.  Interesy Strony na terenach znajdujących się pod władzą zwierzchnią Strony drugiej reprezentuje Ambasador, powoływany zgodnie z wewnętrznym prawem Strony i uznawany za persona grata przez Prezydenta Strony drugiej. Ambasadora WKRP w Republice Baridasu chroni immunitet na zasadach, jakie WKRP zapewnia Ambasadorowi Republiki Baridasu w WKRP.

Art. 3.  Każdej ze Stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszego traktatu poprzez notyfikację tego faktu drugiej Stronie. Traktat traci moc po upływie trzech dni od daty notyfikacji.

 

powrót                                                                                                                                                                    do góry


Republika Baridas
 
 wszelkie uwagi prosimy kierować na adres rep.baridas@wp.pl lub GG :
3443458