I N S T Y T U T    P R A W A
R     E     P     U     B     L     I     K     I          B     A     R     I     D     A     S


 

Umowa  o współpracy międzynarodowej nr M-002
 z dnia 4 lipca 2002 roku

Umowa pomiędzy Republiką Baridas a Królestwem Dreamlandu

 

Art. 1.  Republika Baridas oraz Królestwo Dreamlandu wyrzekają się przemocy we wzajemnych stosunkach i postanawiają rozwiązywać wszelkie spory na drodze dyplomatycznej (głównie poprzez współprace pomiędzy strukturami MSZ).

Art. 2.  Interesy obu Strony na terenach znajdujących się pod władzą zwierzchnią drugiej Strony reprezentuje Ambasador, powoływany zgodnie z wewnętrznym prawem Strony i uznawany za persona grata przez Prezydenta Strony drugiej. Ambasadora Królestwa Dreamlandu w Republice Baridas chroni immunitet na zasadach, jakie Republika Baridas zapewnia Ambasadorowi Królestwa Dreamlandu.

Art. 3.  Każdej ze Stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszego traktatu poprzez notyfikację tego faktu drugiej Stronie. W takim przypadku traktat traci moc po upływie trzech dni od daty notyfikacji.

Art. 4.  Zawarty traktat o stosunkach dyplomatycznych jest podstawą do rozpoczęcia możliwości wymiany informacji na wszelkie dziedziny życia publicznego, politycznego jak i społecznego zgodnie z zasadami prawa obowiązującego na terenie każdej Strony.

 

powrót                                                                                                                                                                    do góry


Republika Baridas
 
 wszelkie uwagi prosimy kierować na adres rep.baridas@wp.pl lub GG :
3443458