I N S T Y T U T    P R A W A
R     E     P     U     B     L     I     K     I          B     A     R     I     D     A     S


 

Umowa  o współpracy międzynarodowej nr M-003
 z dnia 5 lipca 2002 roku

Umowa pomiędzy Republiką Baridas a Księstwem Sarmacji

 

Art. 1. Republika Baridas, zwana dalej "Baridas" oraz Księstwo Sarmacji, zwane dalej "Sarmacją" dążąc do rozwoju przyjaznych stosunków i współpracy, wyrażając wolę umocnienia wzajemnie korzystnych stosunków partnerskich w przekonaniu, że rozwój partnerskich stosunków będzie sprzyjać rozszerzeniu współpracy w sferze politycznej, gospodarczej, społecznej oraz stwarzać możliwości pełnego wykorzystania materialnego intelektualnego potencjału obu państw, uzgodniły treść niniejszego traktatu.

Art. 2. Interesy Strony na terytorium Strony drugiej reprezentuje jej ambasador, powoływany w zgodzie z wewnętrznym porządkiem prawnym oraz uznawany za persona grata przez Głowę Państwa, do którego został akredytowany. Głowa Państwa może uznać ambasadora za persona non grata i zwrócić się do Strony drugiej z wnioskiem o akredytację nowego ambasadora. Ambasadorowi przysługuje immunitet w zgodzie z wewnętrznym porządkiem prawnym Strony, na której terytorium wykonuje funkcję. Ambasador nie może być jednocześnie obywatelem tej Strony.

Art. 3. Strony postanawiają rozwiązywać wszelkie spory na drodze dyplomatycznej. W celu rozwiązywania sporów tworzy się Radę Baridas-Sarmacja, zwaną dalej "Radą", w skład której wchodzą przedstawiciele obu Stron w równej liczbie. Rada jest zwoływana każdorazowo na wniosek jednej ze Stron w razie zaistnienia kwestii spornej lub niejasności odnośnie treści niniejszego traktatu oraz w celu wykonywania kompetencji określonych niniejszym traktatem.

Art. 4. Strony zapewniają swobodę wymiany handlowej między sobą, w szczególności równe traktowanie podmiotów gospodarczych obu Stron przez prawo i władze oraz zobowiązują się do nieustanawiania ceł dla towarów pochodzących ze Strony drugiej.

Art. 5. Strony postanawiają ustanowić wspólną walutę, używaną w rozliczeniach wewnątrz Banku Wirtualnych Państw. Rada ustanawia kursy dinara i liberta względem wspólnej waluty. Nazwę wspólnej waluty określi Rada. Każda ze Stron zobowiązuje się do emitowania waluty wyłącznie po poinformowaniu Rady. Nadzór nad funkcjonowaniem Banku Wirtualnych Państw sprawuje Sarmacja.

Art. 6. Strony postanawiają ustanowić wspólną przestrzeń gospodarczą na bazie systemu automatycznej gospodarki Syriusz. Rada określa podstawowe założenia funkcjonowania systemu. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu automatycznej gospodarki sprawuje Sarmacja.

Art. 7. Strony postanawiają ustanowić wspólną przestrzeń geograficzną. Mapa stanowiąca załącznik do niniejszego Traktatu określa wzajemne położenie obu Stron. Wprowadzanie zmian do niniejszej mapy może nastąpić wyłącznie za zgodą Rady.

Art. 8. Strony postanawiają ustanowić wspólną przestrzeń prawa karnego. Osoby, które dopuściły się przestępstwa na terytorium jednej ze Stron są również ścigane i skazane na terytorium Strony drugiej, o ile czyn zabroniony w Stronie, w której popełniono przestępstwo stanowi przestępstwo w rozumieniu prawa Strony drugiej. Rada określi kierunki unifikacji prawa obu Stron.

Art. 9. Traktat wchodzi w życie po upływie czternastu dni od chwili jego ratyfikacji przez obie Strony. Każdej ze Stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszego traktatu w drodze notyfikacji tego faktu Stronie drugiej. Traktat traci moc po upływie czternastu dni od chwili notyfikacji jego wypowiedzenia.

 

powrót                                                                                                                                                                    do góry


Republika Baridas
 
 wszelkie uwagi prosimy kierować na adres rep.baridas@wp.pl lub GG :
3443458