I N S T Y T U T    P R A W A
R     E     P     U     B     L     I     K     I          B     A     R     I     D     A     S


 

Umowa  o współpracy międzynarodowej nr M-005
 z dnia 18 sierpnia 2002 roku

Umowa pomiędzy Republiką Baridas a Królestwem Chanlandii

 

Art. 1  Republika Baridas, zwana dalej "Baridas" oraz Królestwo Chanlandii, zwane dalej "Chanlandią" dążąc do rozwoju przyjaznych stosunków i współpracy, wyrażając wolę umocnienia wzajemnie korzystnych stosunków partnerskich w przekonaniu, że rozwój partnerskich stosunków będzie sprzyjać rozszerzeniu współpracy w sferze politycznej, gospodarczej, społecznej oraz stwarzać możliwości pełnego wykorzystania materialnego intelektualnego potencjału obu państw, uzgodniły treść niniejszego traktatu

Art. 2  Interesy Strony na terytorium Strony drugiej reprezentuje jej ambasador, powoływany w zgodzie z wewnętrznym porządkiem prawnym oraz uznawany za persona grata przez Głowę Państwa, do którego został akredytowany. Głowa Państwa może uznać ambasadora za persona non grata i zwrócić się do Strony drugiej z wnioskiem o akredytację nowego ambasadora. Ambasadorowi przysługuje immunitet w zgodzie z wewnętrznym porządkiem prawnym Strony, na której terytorium wykonuje funkcję

Art. 3  Strony postanawiają rozwiązywać wszelkie spory na drodze dyplomatycznej

Art. 4  Strony zobowiązują się do równego traktowania wszystkich podmiotów gospodarczych obu Stron

Art. 5  Osoby, które dopuściły się przestępstwa na terytorium jednej ze Stron są również ścigane i skazane na terytorium Strony drugiej, o ile czyn zabroniony w Stronie, w której popełniono przestępstwo stanowi przestępstwo w rozumieniu prawa Strony drugiej

Art. 6  Traktat wchodzi w życie po upływie trzech dni od chwili jego ratyfikacji przez obie Strony. Każdej ze Stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszego traktatu w drodze notyfikacji tego faktu Stronie drugiej. Traktat traci moc po upływie dziesięciu dni od chwili notyfikacji jego wypowiedzenia

 

powrót                                                                                                                                                                    do góry


Republika Baridas
 
 wszelkie uwagi prosimy kierować na adres rep.baridas@wp.pl lub GG :
3443458