I N S T Y T U T    P R A W A
R     E     P     U     B     L     I     K     I          B     A     R     I     D     A     S


 

Umowa  o współpracy międzynarodowej nr M-007
 z dnia 18 września 2002 roku

Umowa pomiędzy Republiką Baridas a Zjednoczonym Królestwem Aklandii

 

Art. 1.  Republika Baridas oraz Zjednoczone Królestwo Aklandii dążąc do rozwoju przyjaznych stosunków i współpracy, wyrażając wolę umocnienia wzajemnie korzystnych stosunków partnerskich w przekonaniu, że rozwój partnerskich stosunków będzie sprzyjać rozszerzeniu współpracy w sferze politycznej, gospodarczej, społecznej oraz stwarzać możliwości pełnego wykorzystania materialnego intelektualnego potencjału obu państw, uzgodniły treść niniejszego traktatu

Art. 2.  Interesy Strony na terytorium Strony drugiej reprezentuje jej ambasador, powoływany w zgodzie z wewnętrznym porządkiem prawnym oraz uznawany za persona grata przez Głowę Państwa, do którego został akredytowany. Głowa Państwa może uznać ambasadora za persona non grata i zwrócić się do Strony drugiej z wnioskiem o akredytację nowego ambasadora. Ambasadorowi przysługuje immunitet w zgodzie z wewnętrznym porządkiem prawnym Strony, na której terytorium wykonuje funkcję

Art. 3.  Strony postanawiają rozwiązywać wszelkie spory na drodze dyplomatycznej

Art. 4.  Strony zobowiązują się do równego traktowania wszystkich podmiotów gospodarczych obu Stron

Art. 5.  Osoby, które dopuściły się przestępstwa na terytorium jednej ze Stron są również ścigane i skazane na terytorium Strony drugiej, o ile czyn zabroniony w Stronie, w której popełniono przestępstwo stanowi przestępstwo w rozumieniu prawa Strony drugiej

Art. 6.  Traktat wchodzi w życie po upływie trzech dni od chwili jego ratyfikacji przez obie Strony. Każdej ze Stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszego traktatu w drodze notyfikacji tego faktu Stronie drugiej. Traktat traci moc po upływie dziesięciu dni od chwili notyfikacji jego wypowiedzenia

 

powrót                                                                                                                                                                    do góry


Republika Baridas
 
 wszelkie uwagi prosimy kierować na adres rep.baridas@wp.pl lub GG :
3443458