I N S T Y T U T    P R A W A
R     E     P     U     B     L     I     K     I          B     A     R     I     D     A     S


 

Umowa  o współpracy międzynarodowej nr M-008
 z dnia 22 listopada 2002 roku

Umowa pomiędzy Republiką Baridas a Królestwem Scholandii

 

Art. 1  Republika Baridas, zwana dalej Baridasem i Królestwo Scholandii, zwane dalej Scholandią uznają wzajemnie swoje istnienie

Art. 2  Baridas i Scholandia dążą do rozwoju pokojowych stosunków dyplomatycznych między narodami

Art. 3  Oba Państwa postanawiają nawiązać pełne stosunki dyplomatyczne i wymienić ambasadorów, jako oficjalnych przedstawicieli jednego państwa w drugim

Art. 4  Obie Strony przyznają sobie wzajemnie parcelę w stolicy państwa na zbudowanie ambasady. Teren ambasady jest eksterytorialny: jest zatem traktowany jak teren państwa wysyłającego ambasadora i nie może na nim ingerować żadna władza ani instytucja państwa przyjmującego,  jednak na działce nie mogą się znajdować żołnierze sił zbrojnych ani ciężkie uzbrojenie państwa wysyłającego

Art. 5  Z ważnej przyczyny Ambasada może zostać zamknięta przez państwo przyjmujące a parcela działka odebrana

Art. 6  Głównym przedstawicielem jednej Strony na terenie drugiej jest ambasador

Art. 7  Ambasador może zostać uznany za osobę niepożądaną („persona non grata”) i otrzymać nakaz opuszczenia państwa w okresie do 5 dni. Przyczyny wydalenia muszą zostać podane w nocie dyplomatycznej

Art. 8  Wszelkie konflikty miedzy Stronami będą załatwiane na drodze dyplomatycznej poprzez ambasadorów lub Ministrów Spraw Zagranicznych

Art. 9  Oba państwa zobowiązują się do prowadzenia polityki pokojowej wobec siebie wzajemnie i deklarują rezygnację z użycia broni

Art.10  Jeśli jedna z umawiających się Stron znajdzie się w jakiejkolwiek potrzebie, może poprosić drugą Stronę o pomoc, ta powinna zostać udzielona w miarę posiadanych możliwości, jeśli nie jest to niezgodne prawami i interesami drugiego państwa

Art.11 Obie umawiające się Strony deklarują, iż nie podpiszą i nie przystąpią do żadnego sojuszu, przymierza lub związku, skierowanego przeciw drugiej ze Stron, a także nie wezmą udziału w zbrojnej agresji na drugą ze Stron

Art. 12  W wypadku chęci obu Stron rozszerzenia współpracy np. w dziedzinie kultury lub nauki, odnośni ministrowie obu stron przygotują i podpiszą aneks do niniejszej umowy lub osobną umowę

Art. 13  Umowa niniejsza może zostać wypowiedziana z wyprzedzeniem trzech dni

Art. 14  Umowa niniejsza wchodzi w życie w trzy dni po ratyfikacji przez obie strony

 

powrót                                                                                                                                                                    do góry


Republika Baridas
 
 wszelkie uwagi prosimy kierować na adres rep.baridas@wp.pl lub GG :
3443458