I N S T Y T U T    P R A W A
R     E     P     U     B     L     I     K     I          B     A     R     I     D     A     S


 

Umowa  o współpracy międzynarodowej nr M-009
 z dnia 26 grudnia 2002 roku

Umowa pomiędzy Republiką Baridas a Królestwem Asterlandu

 

Art. 1.  Republika Baridas i Królestwo Asterlandu uznają wzajemnie swoje istnienie

Art. 2.  Republika Baridas i Królestwo Asterlandu dążą do rozwoju pokojowych stosunków dyplomatycznych między narodami

Art. 3.  Oba Państwa postanawiają nawiązać pełne stosunki dyplomatyczne i wymienić ambasadorów, jako oficjalnych przedstawicieli jednego państwa w drugim

Art. 4.  Obie Strony przyznają sobie wzajemnie parcelę w stolicy państwa na zbudowanie ambasady. Teren ambasady jest eksterytorialny: jest zatem traktowany jak teren państwa wysyłającego ambasadora i nie może na nim ingerować żadna władza ani instytucja państwa przyjmującego,  jednak na działce nie mogą się znajdować żołnierze sił zbrojnych ani ciężkie uzbrojenie państwa wysyłającego

Art. 5.  Z ważnej przyczyny Ambasada może zostać zamknięta przez państwo przyjmujące a parcela działka odebrana

Art. 6.  Głównym przedstawicielem jednej Strony na terenie drugiej jest ambasador

Art. 7.  Ambasador może zostać uznany za osobę niepożądaną („persona non grata”) i otrzymać nakaz opuszczenia państwa w okresie do 5 dni. Przyczyny wydalenia muszą zostać podane w nocie dyplomatycznej

Art. 8.  Wszelkie konflikty miedzy Stronami będą załatwiane na drodze dyplomatycznej poprzez ambasadorów lub Ministrów Spraw Zagranicznych

Art. 9.  Oba państwa zobowiązują się do prowadzenia polityki pokojowej wobec siebie wzajemnie i deklarują rezygnację z użycia broni

Art.10.  Jeśli jedna z umawiających się Stron znajdzie się w jakiejkolwiek potrzebie, może poprosić drugą Stronę o pomoc, ta powinna zostać udzielona w miarę posiadanych możliwości, jeśli nie jest to niezgodne prawami i interesami drugiego państwa

Art.11. Obie umawiające się Strony deklarują, iż nie podpiszą i nie przystąpią do żadnego sojuszu, przymierza lub związku, skierowanego przeciw drugiej ze Stron, a także nie wezmą udziału w zbrojnej agresji na drugą ze Stron

Art. 12.  W wypadku chęci obu Stron rozszerzenia współpracy np. w dziedzinie kultury lub nauki, odnośni ministrowie obu stron przygotują i podpiszą aneks do niniejszej umowy lub osobną umowę

Art. 13.  Umowa niniejsza może zostać wypowiedziana z wyprzedzeniem trzech dni

Art. 14.  Umowa niniejsza wchodzi w życie w trzy dni po ratyfikacji przez obie strony

 

powrót                                                                                                                                                                    do góry


Republika Baridas
 
 wszelkie uwagi prosimy kierować na adres rep.baridas@wp.pl lub GG :
3443458