I N S T Y T U T    P R A W A
R     E     P     U     B     L     I     K     I          B     A     R     I     D     A     S


 

Nota dyplomatyczna Republiki Baridas nr N-003
 z dnia 13 lutego 2003 roku

Nota dyplomatyczna nr 1 do Republiki Brunlandu

 

Prezydent Republiki Baridas w imieniu swojego kraju wypowiada umowę o współpracy międzynarodowej pomiędzy Republika Baridas a Republiką Brunlandu z dnia 21 sierpnia 2002 roku zgodnie z treścią artykułu 6 umowy o współpracy pomiędzy obydwoma krajami. 

Decyzja ta podjęta jest przez Prezydenta Republiki Baridas w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych zgodnie z treścią artykułu 29 ustępu 2 Konstytucji Republiki  z dnia 30 listopada 2002 roku. 

Powodem notyfikacji umowy o współpracy międzynarodowej jest: 

  • nie wywiązanie się  Republiki Brunlandu z treści artykułu 1 umowy o współpracy międzynarodowej z dnia 21 sierpnia 2002 roku:

 „Republika Baridas oraz Republika Brunlandu dążąc do rozwoju przyjaznych stosunków i współpracy, wyrażając wolę umocnienia wzajemnie korzystnych stosunków partnerskich w przekonaniu, że rozwój partnerskich stosunków będzie sprzyjać rozszerzeniu współpracy w sferze politycznej, gospodarczej, społecznej oraz stwarzać możliwości pełnego wykorzystania materialnego intelektualnego potencjału obu państw [...]”

  

  • nie wywiązanie się Republiki Brunlandu z treści artykułu 3 umowy o współpracy międzynarodowej z dnia 21 sierpnia 2002 roku:

 „Strony postanawiają rozwiązywać wszelkie spory na drodze dyplomatycznej

   

  • Ogłoszeniem dnia 3 stycznia 2003 roku przez Republikę Brunlandu zamierzenia użycia siły zbrojnej przeciwko Republice Baridas i innym państwom sprzymierzonym z Republiką zgodnie z treścią doktryny wojskowej Brunlandu na rok 2003.

 Dodatkowo władze Republiki Baridas w porozumieniu z właścicielem firmy, na której to serwerze znajdują się strony naszego państwa podjęły decyzje, że jakiekolwiek próby podjęcia niezgodnych z prawem działań związanych z atakiem na serwer Republiki Baridas zakończą się natychmiastowym powiadomieniem odpowiednich organów ścigania Rzeczypospolitej Polskiej celem rozpoczęcia procesu cywilnego przeciwko Prezydentowi Republiki Brunlandu. Ponadto Republika Baridas zastrzega sobie prawo do użycia wszystkich możliwych środków w przypadku podjęcia przez Republikę Brunlandu działań militarnych wymierzonych w Republikę Baridas, Księstwo Sarmacji, Królestwo Scholandii i Zjednoczone Królestwo Aklandii, z którymi to państwami zawarty został układ o przyjaźni i współpracy w dniach 1-2 luty 2003.  Zgodnie z treścią aktu prawnego zawartego pomiędzy obydwoma krajami umowa o współpracy zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym o północy a 22 na 23 lutego 2003 roku i tym samym Republika Brunlandu stanie się mikronacją nie uznawaną przez Republikę Baridas. Dodatkowo do oficjalnej noty dyplomatycznej zostaje załączony załącznik wypowiedzi Prezydenta Republiki Brunlandu.

  

Krzysztof Parkoła
Prezydent Republiki Baridas

 

 ZAŁĄCZNIK do dokumentu 

 

Wypowiedzi ułożone chronologicznie i pochodzą w pełni z listy dyskusyjnej Republiki Brunlandu. Zebrany materiał przez BSI jest dowodem na to w jaki sposób wygląda zmienność poglądów Brunona I i państw zrzeszonych w Układzie Wzajemnego Bezpieczeństwa. . Jednocześnie wiemy z góry że ów dokument będzie odczytany jako kolejną akcję przeciwko demokracji i niepodległości Republiki Brunlandu :

Prezydent Wirtualnych Stanów Zjednoczonych:

Państwa nie zrzeszone w UWB nie powinny obawiać się jakiejkolwiek agresji militarnej ze strony państw przynależnych do UWB i samego UWB, bowiem Układ nie jest organizacją, która jest agresorem, lecz która gwarantuje pokój i bezpieczeństwo [...] Na Szczycie zostanie także ogłoszona wspólna doktryna wojenna na rok 2003, tak, aby wzmocnić pozycję polityczno-militarną UWB na arenie polskich v-krajów.” 

 

Sekretarz Stanu i ambasador Republiki Brunlandu (w odpowiedzi na uwagi Cesarstwa, Leblandii dotyczącą zapisów art. 2 układu) :

„Oczywiście, ale chciałbym dodać ze tylko w sytuacjach naprawdę ważnych i w których trzeba będzie użyć siły będziemy się nawzajem ochraniać i np. jak mówi jeden z artykułów "Atak, na jakie państwo z UWB oznacza atak na wszystkich a właśnie UWB powstało dla bezpieczeństwa i zapewnienia mieszkańcom państw UWB dobra, bezpieczeństwa i naprawdę prawdziwej ochrony natomiast w innych sytuacjach mniejszych i nie potrzebnych, aby użyć siły będzie droga dyplomatyczna a ta jest na pewno lepsza a poza tym sama polityka nasza nowa polityka wyszła na prosta  trwała prace i tak powinniśmy się uczyć że droga dyplomatyczna jest najlepsza i tak zawsze różne państwa powinny ze sobą rozmawiać jak i starać się, aby nie dochodziło do konfliktów [...].”

Prezydent Republiki Brunlandu:

„[...] Zgodnie z doktryna wojenna w roku 2003 Republika Brunlandu dążyć będzie do zwiększenia swojego znaczenia międzynarodowego, aż do uzyskania miejsca wśród 5 najsilniejszych państw. W tym celu Republika może użyć metod wymienionych w tym liście, a przez nią akceptowanych w stosunku do innych państw, które będą miały do wyboru - zaakceptować hegemonie Republiki Brunlandu bądź upaść! [...] Główne cele zostały wyznaczone na Republikę Baridasu i Królestwo Aklandii. Republika Baridasu zawsze wtrącała się w nasza politykę. Królestwo Aklandii pokryjomu zbiera armie do działań o kryptonimie Land Conquest! Państwa te powinny podporządkować się UWB! Przypominam, ze NAI był a teraz go nie ma! Pamiętajcie nasi wrogowie - każdy, kto wystąpi przeciwko nam zginie! Wy dobrze to zapamiętajcie! ”

  

Prezydent Republiki Brunlandu:

„W imieniu Narodu Republiki Brunlandu stwierdzam, ze zaszło źle  zrozumienie stanowiska Republiki Brunlandu. Jak mogą oskarżać nas inne  państwa, kiedy nasz Sekretarz Stanu wyraźnie powiedział ze nasza polityka jest teraz pokojowa? Ja tez to powtórzyłem! Główne cele? Czy to ma znaczyć, ze cele wojskowe? Może tylko cele  wywiadowcze? A może cele magnetyczne? UWB jest układem obronnym. UWB znaczy Układ Wzajemnego Bezpieczeństwa [...]”

powrót                                                                                                                                                                    do góry


Republika Baridas
 
 wszelkie uwagi prosimy kierować na adres rep.baridas@wp.pl lub GG :
3443458