I N S T Y T U T    P R A W A
R     E     P     U     B     L     I     K     I          B     A     R     I     D     A     S


 

Stanowisko Republiki Baridas nr S-001
z dnia 4 sierpnia 2002 roku

Udzielanie bezzwrotnej pomocy oraz kredytów w ramach Banku Wirtualnych Państw

 

Art. 1. 
1. Bezzwrotna pomoc udzielana przez Baridas oraz Sarmację nowym mieszkańcom, udzielana jest jednorazowo w wysokości 200 wirtuali osobom będącym mieszkańcami którejkolwiek ze Stron przez państwa macierzyste.
2.Strony przekazują sobie informacje o udzielonej bezzwrotnej pomocy w celu przeciwdziałania wielokrotnego jej udzielania tym samym osobom.

Art. 2.  
1.Nieoprocentowane kredyty udzielane przez Baridas i Sarmację udzielane są łącznie w wysokości do 1500 wirtuali osobom będącym mieszkańcami którejkolwiek ze Stron przez państwa macierzyste.
2.Strony udzielają kredytów do wysokości 500 wirtuali osobom, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż kredyt o większej wartości mógłby nie zostać spłacony w terminie. Osoba taka musi zostać poinformowana o ograniczeniu jej zdolności kredytowej.
3.Strony przekazują sobie informacje o udzielonych nieoprocentowanych kredytach w celu przeciwdziałania udzielania ich na sumę łączną przekraczającą 1500 wirtuali lub 500 wirtuali w przypadku osób, o których mowa w ust. 2.

Art. 3.
Świadome wystąpienie o przyznanie bezzwrotnej pomocy pomimo faktu wcześniejszego jej uzyskania w którejkolwiek ze Stron bądź wystąpienie o udzielenie kredytu, którego udzielenie spowodowałoby przekroczenie limitów określonych w § 2. ust. 1. i 2. jest ścigane karnie na mocy odpowiednio art. 1. ust. 7. Ustawy Sejmu nr 2 - prawo karne Księstwa Sarmacji i art. 1. Ustawy z dnia 6 lipca 2002 r. dotyczącej przestępstw i kar w Republice Baridas.

Art. 4. Udzielanie kredytów oprocentowanych nie jest przedmiotem niniejszej uchwały

Art. 5.  Ustawa wchodzi w życie z dniem następnym po opublikowaniu

 

powrót                                                                                                                                                                    do góry


Republika Baridas
 
 wszelkie uwagi prosimy kierować na adres rep.baridas@wp.pl lub GG :
3443458