I N S T Y T U T    P R A W A
R     E     P     U     B     L     I     K     I          B     A     R     I     D     A     S


 

Stanowisko Republiki Baridas nr S-002
z dnia 10 sierpnia 2002 roku

Określenie norm produkcji w systemie Syriusz

 

Art. 1.  Na podstawie art. 6. Traktatu o współpracy między Republiką Baridas a Księstwem Sarmacji ustanawia się normy produkcji, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, jako podstawę wytwarzania dóbr w ramach systemu automatycznej gospodarki Syriusz.

Art. 2.  W celu zachowania zgodności procesów produkcji z normami produkcji określonymi niniejszą uchwałą wprowadza się instytucję rejestracji dóbr do produkcji za pośrednictwem właściwych organów władzy Stron niniejszego traktatu. Prawo Stron określa szczegóły wykonywania postanowień niniejszego artykułu.

Art. 3.  Strony określą w drodze porozumienia Tabelę klasyfikacji działalności dla systemu automatycznej gospodarki Syriusz.

Art. 4.  Normy produkcji, o których mowa w art. 1. oraz Tabela klasyfikacji działalności dla systemu automatycznej gospodarki Syriusz zostaną opublikowane na stronach internetowych Rady Polskich Państw Wirtualnych.

Art. 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie trzech dni od chwili ogłoszenia

 

powrót                                                                                                                                                                    do góry


Republika Baridas
 
 wszelkie uwagi prosimy kierować na adres rep.baridas@wp.pl lub GG :
3443458