I N S T Y T U T    P R A W A
R     E     P     U     B     L     I     K     I          B     A     R     I     D     A     S


 

Traktat  Republiki Baridas nr T-001
 z dnia 18 stycznia 2003 roku

Ratyfikacja Traktatu o Radzie Polskich Państw Wirtualnych

 

Królestwo Asterlandu, reprezentowane przez JKM Króla Micha,
Republika Baridas, reprezentowana przez JE Prezydenta Krzysztofa Parkołę,
Królestwo Cyberii, reprezentowane przez JKM Księcia–Regenta Piotra Kościńskiego,
Księstwo Sarmacji, reprezentowane przez JKM Księcia Piotra Mikołaja Kozaneckiego oraz
Wolny Klub Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowany przez JE Prezydenta Tomasza Stalę,

dążąc do rozwoju przyjaznych stosunków i współpracy, wyrażając wolę umocnienia wzajemnie korzystnych stosunków partnerskich w przekonaniu, że rozwój partnerskich stosunków będzie sprzyjać rozszerzeniu współpracy w sferze politycznej, gospodarczej, społecznej oraz stwarzać możliwości pełnego wykorzystania materialnego intelektualnego potencjału obu państw, uzgodniły treść niniejszego traktatu

Art. 1. Interesy Strony na terytorium pozostałych Stron reprezentują jej ambasadorzy, powoływani w zgodzie z wewnętrznym porządkiem prawnym oraz uznawani za persona grata przez Głowy Państw, do których zostali akredytowani. Głowa Państwa może uznać ambasadora za persona non grata i zwrócić się do Strony drugiej z wnioskiem o akredytację nowego ambasadora. Ambasadorowi przysługuje immunitet w zgodzie z wewnętrznym porządkiem prawnym Strony, na której terytorium wykonuje funkcję. Ambasador nie może być jednocześnie obywatelem tej Strony

Art. 2. Strony postanawiają rozwiązywać wszelkie spory na drodze dyplomatycznej. W celu rozwiązywania sporów tworzy się Radę Polskich Państw Wirtualnych, zwaną dalej „Radą”, w skład której wchodzą przedstawiciele Stron w równej liczbie. Rada jest zwoływana każdorazowo na wniosek jednej ze Stron w razie zaistnienia kwestii spornej lub niejasności odnośnie treści niniejszego traktatu oraz w celu wykonywania kompetencji określonych niniejszym traktatem

Art. 3. Strony postanawiają ustanowić wspólną walutę, używaną w rozliczeniach wewnątrz Banku Wirtualnych Państw. Rada ustanawia kursy walut narodowych względem wspólnej waluty — wirtuala. Każda ze Stron zobowiązuje się do emitowania waluty wyłącznie po poinformowaniu Rady. Nadzór nad funkcjonowaniem Banku Wirtualnych Państw sprawuje Księstwo Sarmacji

Art. 4. Przystąpienie nowych państw do Rady Polskich Państw Wirtualnych następuje za zgodą co najmniej pięciu państw wchodzących w jej skład

Art. 5. Traktat wchodzi w życie po upływie czternastu dni od chwili jego ratyfikacji przez Strony. Każdej ze Stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszego traktatu w drodze notyfikacji tego faktu rządowi Księstwa Sarmacji. Traktat traci moc obowiązującą dla Strony wypowiadającej po upływie czternastu dni od chwili notyfikacji jego wypowiedzenia

 

Postanowienia końcowe

Art. 6. Z dniem wejścia w życie niniejszego traktatu traci moc Traktat o Radzie Polskich Państw Wirtualnych z dnia 4 sierpnia 2002 roku

Art. 7. Uchwały Rady Baridas–Sarmacja oraz Rady Polskich Państw Wirtualnych uznaje się za uchwały Rady w rozumieniu niniejszego traktatu

Art. 8. Niniejszy traktat pozostaje otwarty do przystąpienia dla Królestwa Chanlandii przez okres czternastu dni. Traktat wchodzi w życie po upływie czternastu dni od chwili jego ratyfikacji przez państwo

 

Protokół fakultatywny do Traktatu o RPPW
w sprawie ustanowienia wspólnej przestrzeni gospodarczej

Art. 1. Strony postanawiają ustanowić wspólną przestrzeń gospodarczą na bazie systemu automatycznej gospodarki Syriusz. Rada określa podstawowe założenia funkcjonowania systemu. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu automatycznej gospodarki sprawuje Księstwo Sarmacji

Art. 2. Strony zapewniają swobodę wymiany handlowej między sobą, w szczególności równe traktowanie podmiotów gospodarczych Stron przez prawo i władze oraz zobowiązują się do nie ustanawiania ceł dla towarów pochodzących ze Stron pozostałych. Strony zobowiązują się do nie ustanawiania monopoli oraz niewprowadzania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej

Art. 3. Niniejszy protokół jest otwarty do przystąpienia dla wszystkich państw, które wchodzą w skład Rady Polskich Państw Wirtualnych. Traktat wchodzi w życie po upływie czternastu dni od chwili jego ratyfikacji przez państwo

Art. 4. Każda Strona może w każdej chwili wypowiedzieć niniejszy protokół w drodze notyfikacji tego faktu rządowi Księstwa Sarmacji. Traktat traci moc obowiązującą dla Strony wypowiadającej po upływie czternastu dni od chwili notyfikacji jego wypowiedzenia

 

Protokół fakultatywny do Traktatu o RPPW
w sprawie ustanowienia wspólnej przestrzeni prawa karnego

Art. 1. Strony postanawiają ustanowić wspólną przestrzeń prawa karnego. Osoby, które dopuściły się przestępstwa na terytorium jednej ze Stron są również ścigane i skazane na terytorium Stron pozostałych, o ile czyn zabroniony w Stronie, w której popełniono przestępstwo stanowi przestępstwo w rozumieniu prawa pozostałych Stron. Rada określi kierunki unifikacji prawa obu Stron

Art. 2. Niniejszy protokół jest otwarty do przystąpienia dla wszystkich państw, które wchodzą w skład Rady Polskich Państw Wirtualnych. Traktat wchodzi w życie po upływie czternastu dni od chwili jego ratyfikacji przez państwo

Art. 3. Każda Strona może w każdej chwili wypowiedzieć niniejszy protokół w drodze notyfikacji tego faktu rządowi Księstwa Sarmacji. Traktat traci moc obowiązującą dla Strony wypowiadającej po upływie czternastu dni od chwili notyfikacji jego wypowiedzenia

 

Protokół fakultatywny do Traktatu o RPPW
w sprawie ustanowienia wspólnej przestrzeni geograficznej

Art. 1. Strony postanawiają ustanowić wspólną przestrzeń geograficzną. Mapa stanowiąca załącznik do niniejszego Traktatu określa wzajemne położenie obu Stron. Wprowadzanie zmian do niniejszej mapy może nastąpić wyłącznie za zgodą Rady

Art. 2. Niniejszy protokół jest otwarty do przystąpienia dla wszystkich państw, które wchodzą w skład Rady Polskich Państw Wirtualnych. Traktat wchodzi w życie po upływie czternastu dni od chwili jego ratyfikacji przez państwo

Art. 3. Każda Strona może w każdej chwili wypowiedzieć niniejszy protokół w drodze notyfikacji tego faktu rządowi Księstwa Sarmacji. Traktat traci moc obowiązującą dla Strony wypowiadającej po upływie czternastu dni od chwili notyfikacji jego wypowiedzenia

 

powrót                                                                                                                                                                    do góry


Republika Baridas
 
 wszelkie uwagi prosimy kierować na adres rep.baridas@wp.pl lub GG :
3443458