I N S T Y T U T    P R A W A
R     E     P     U     B     L     I     K     I          B     A     R     I     D     A     S


 

Traktat  Republiki Baridas nr T-002
 z dnia 20 lutego 2003 roku

Ratyfikacja Porozumienia Scholopolskiego

 

Zjednoczone Królestwo Aklandii, Republika Baridasu, Księstwo Sarmacji oraz Królestwo Scholandii, zwane dalej Wysokimi Układającymi się Stronami, zdecydowane:

  • potwierdzić ich dążenie do życia w pokoju z wszystkimi ludami i państwami,

  • chronić wolność, wspólne dziedzictwo i cywilizacje swoich narodów, oparte na zasadach wolności jednostki i rządów prawa

  • dążyć do ochrony i wspierania stabilnej sytuacji między polskimi państwami wirtualnymi

  • zjednoczyć swe wysiłki dla wspólnej obrony i zachowania międzynarodowych pokoju i bezpieczeństwa

postanowiły zawrzeć niniejszy traktat i uzgodniły, co następuje:

 
Art. 1.
  Wysokie Układające się Strony zobowiązują się powstrzymywać w stosunkach międzynarodowych od groźby lub użycia siły oraz rozwiązywać wszelkie spory na drodze dyplomatycznej, aby nie zagrozić międzynarodowym pokojowi i bezpieczeństwu

 
Art. 2.
  Wysokie Układające się Strony wyrażają swoją gotowość do udziału, w duchu szczerej i serdecznej współpracy, we wszystkich przedsięwzięciach międzynarodowych, których celem jest zapewnienie międzynarodowych pokoju i bezpieczeństwa oraz, że poświęcą wszystkie swoje siły realizacji tych celów

 
Art. 3.
  Wysokie Układające się Strony będą naradzać się we wszystkich sprawach międzynarodowych, odnoszących się do wspólnych interesów, kierując się zamiarem wzmocnienia międzynarodowych pokoju i bezpieczeństwa. Jeżeli kiedykolwiek, w opinii którejkolwiek z Wysokich Układających się Stron, wystąpi groźba ataku na którąkolwiek z nich, Wysokie Układające się Strony niezwłocznie podejmą rozmowy w celu organizacji wspólnej obrony oraz zachowania międzynarodowych pokoju i bezpieczeństwa

 
Art. 4.
  W razie ataku na którąkolwiek z Wysokich Układających się Stron, każda ze Stron, wykonując prawo do samoobrony, udziela zaatakowanym Stronie lub Stronom niezwłocznej pomocy, indywidualnie i w porozumieniu z pozostałymi Stronami, wszelkimi środkami, które uzna za niezbędne. Wysokie Układające się Strony niezwłocznie podejmują rozmowy w celu ustalenia przyjęcia niezbędnych środków dla przywrócenia i zachowania międzynarodowych pokoju i bezpieczeństwa

 
Art. 5.
  Wysokie Układające się Strony w celu wypełniania postanowień niniejszego układu oraz w celu rozwiązywania spraw wynikających ze stosowania niniejszego układu, postanawiają ustanowić porozumiewawczą Radę Bezpieczeństwa, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich Stron

 
Art. 6.
  Wysokie Układające się Strony zobowiązują się nie brać udziału w jakichkolwiek koalicjach i sojuszach oraz nie podpisywać żadnych umów, których cele byłyby sprzeczne z postanowieniami niniejszego układu. Wysokie Układające się Strony oświadczają, że umowy, których są stronami w chwili podpisania niniejszego układu nie są sprzeczne z jego postanowieniami

 
Art. 7.
  Niniejszy układ jest otwarty dla wszystkich państw, które są w stanie brać udział w staraniach Wysokich Układających się Stron w celu zapewnienia międzynarodowych pokoju i bezpieczeństwa. Przystąpienie następuje za zgodą państw będących członkami niniejszego układu, po złożeniu odpowiednich dokumentów w rządzie Królestwa Scholandii. Przyjęcie nowego państwa do układu następuje z chwilą złożenia ostatniego dokumentu ratyfikacyjnego w rządzie Królestwa Scholandii

 
Art. 8.
  Każda z Wysokich Układających się Stron zachowuje prawo do wystąpienia z układu poprzez złożenie odpowiednich dokumentów w rządzie Królestwa Scholandii. Traktat traci moc dla Strony występującej po upływie miesiąca od chwili notyfikacji

 
Art. 9.
  Rząd Królestwa Scholandii notyfikuje niezwłocznie pozostałym Wysokim Układającym się Stronom złożenie dokumentów, o których mowa w Artykułach 7,8 i 10

 
Art. 10.
  Niniejszy traktat zawarty jest na okres dwóch lat. Ulega on automatycznemu przedłużaniu na dalsze jednoroczne okresy, jeśli żadna z Wysokich Układających się Stron nie wypowie go w drodze notyfikacji skierowanej na piśmie do rządu Królestwa Scholandii co najmniej na miesiąc przed upływem danego okresu jego obowiązywania. Postanowienia Artykułu VIII stosuje się odpowiednio

Sporządzono w Scholopolis piętnastego dnia lutego roku dwa tysiące trzeciego.

 

powrót                                                                                                                                                                    do góry


Republika Baridas
 
 wszelkie uwagi prosimy kierować na adres rep.baridas@wp.pl lub GG :
3443458