I N S T Y T U T    P R A W A
R     E     P     U     B     L     I     K     I          B     A     R     I     D     A     S


 

Traktat  Republiki Baridas nr T-003
z dnia 22 marca 2003 roku

Traktat Almerski o współpracy w zakresie ścigania i karania sprawców poważnych przestępstw

 

Art. 1. Osoba, która została prawomocnym wyrokiem sądu skazana na terytorium jednej ze Stron jest również
ścigana, na wniosek tej Strony, na terytorium Stron pozostałych, o ile czyny, których się dopuściła, stanowią przestępstwa w rozumieniu prawa pozostałych Stron

Art. 2. Postanowienia niniejszego traktatu nie mogą być interpretowane jako ograniczające prawo do sądu. Każda ze Stron zapewnia osobie, o której mowa w art. 1., sprawiedliwy proces, przeprowadzony w zgodzie z własnym porządkiem prawnym

Art. 3. Niniejszy traktat jest otwarty do przystąpienia dla wszystkich państw. Traktat wchodzi w życie po upływie trzech dni od chwili jego ratyfikacji przez państwo

Art. 4. Każda Strona może w każdej chwili wypowiedzieć niniejszy traktat w drodze notyfikacji tego faktu rządowi Republiki Baridas. Traktat traci moc obowiązującą dla Strony wypowiadającej po upływie czternastu dni od chwili notyfikacji jego wypowiedzenia

powrót                                                                                                                                                                    do góry


Republika Baridas
 
 wszelkie uwagi prosimy kierować na adres rep.baridas@wp.pl lub GG :
3443458