I N S T Y T U T    P R A W A
R     E     P     U     B     L     I     K     I          B     A     R     I     D     A     S


 

Uchwała Senatu  Republiki Baridas nr U-001
z dnia 23 lipca 2002 roku

Ustawa o kontach bankowych i Banku Republiki Baridas

 

Art. 1. Jedynym państwowym bankiem Republiki Baridas jest Bank Republiki Baridas zwany dalej BRB

Art. 2.  Każdy obywatel Republiki ma prawo korzystania z usług BRB

Art. 3.  Usługi BRB dla obywateli Republiki nie podlegają opłatom

Art. 4.  Każdy obywatel Republiki chcący założyć prywatny bank na terenie Republiki musi otrzymać specjalną koncesję.

Art. 5.  Aby otrzymać koncesję należy dysponować kwotą gwarancyjną w wysokości 500 DN

Art. 6.  Koncesję na prowadzenie prywatnego banku na terenie Republiki przyznaje Ministerstwo Finansów i Gospodarki, po rozpatrzeniu wniosku o jej przyznanie

Art. 7.  Po otrzymaniu koncesji na konto bankowe Ministerstwa Finansów i Gospodarki  należy wpłacić kwotę w wysokości 100 DN

Art. 8.  Czas trwania koncesji na prowadzenie prywatnego banku na terenie Republiki wynosi 1 rok. Po upływie 1 roku od daty wydania koncesji właściciel koncesji powinien złożyć wniosek o jej przedłużenie

Art. 9.  Jeżeli koncesja nie zostanie przedłużona jej właściciel może odwołać się do Sądu Najwyższego o zbadanie zgodności decyzji z prawem Republiki

Art. 10.  Każdy obywatel Republiki może posiadać dowolną ilość lokat bankowych w BRB

Art. 11.  Nie można używać lokat bankowych w BRB do celów niezgodnych z prawem

Art. 12.  Prezydent Republiki jako jedyny ma wgląd do kont bankowych obywateli Republiki

Art. 13.  Prezydent Republiki jako jedyny może zmieniać ilość funduszy, tylko wtedy, jeżeli jest to zgodne z prawem i konstytucją

Art. 14.  Sąd Powszechny może wydać orzeczenie o zamrożeniu konta bankowe na czas nieokreślony, jeżeli zajdzie taka potrzeba

Art. 15.  Instytucje państwowe posiadają oddzielne konta bankowe w BRB

Art. 16. Wgląd w konta bankowe instytucji państwowych mają tylko upoważnione do tego osoby

Art. 17.  Ustawa wchodzi w życie z dniem następnym po jej ogłoszeniu

powrót                                                                                                                                                                    do góry


Republika Baridas
 
 wszelkie uwagi prosimy kierować na adres rep.baridas@wp.pl lub GG :
3443458