Leave a comment

Podsumowanie Kongresu

I. V-Światowy  Kongres Intelektualistów organizowany w Trizondalu dobiega już końca. Wszystkie dyskusje zostały już podsumowane, w niektórych zgłaszają się państwa i osoby gotowe do kontynuowania dyskusji lub współtworzenia jednego z projektów, których idee narodziły się na forum Kongresowym. Na ręce organizatorów tej wielkiej międzynarodowej imprezy spływają także podziękowania i pochwały ze wszystkich stron v-świata. Ostatniego dnia Kongresu organizatorzy chcieliby wypełnić swoje ostatnie zadanie i go podsumować.  Podsumowanie to znajdować się będzie w niniejszym artykule.

Kongres trwał od 12 (poniedziałek) do 18 (niedziela) listopada 2012 roku. Organizatorzy stworzyli 3 główne platformy dyskusyjne:

 1. Doskonała mikronacja – Czy można stworzyć doskonałą mikronację? Jak ma wyglądać?
 2. Konflikty – Czy konflikty są nam potrzebne?
 3. Kultura i sport środkiem do doskonałości – Czy rozwój kultury i sportu prowadzi do stworzenia doskonałej mikronacji?

W ramach tych 3 głównych tematów powstało 13 różnych tematów, w których napisano łącznie ponad 400 wiadomości. W dyskusjach brało udział ponad 30 osób z  tuzina państwa. Celem Kongresu było poznanie wszystkich aspektów głównych problemów polskiego mikroświata. Kongres zakończył się propozycją 4 międzynarodowych projektów:

 • Organizacja militarna zrzeszająca państwa chcące wspólnie rozwijać idee wojskowości w v-świecie oraz wypracować system prowadzenia i rozstrzygania wyników manewrów wojskowych, a w przyszłości może i konfliktów militarnych.
 • Strona-wizytówka polskich mikronacji. Zanim zaczniemy promocję mikronacji ogółem powinniśmy stworzyć stronę – wizytówkę, na której znajdowałaby się opisy oraz odnośniki do państw wirtualnych biorących udział w projekcie. Adres takiej strony byłby przedstawiane w każdym artykule dot. mikronacji w świecie realnym (docelowo).
 • Wspólna mapa – powołanie gremium państw wirtualnych, w ramach którego to gremium utworzono by i prowadzono prace nad wspólną mapą polskiego v-świata , przy czym opierano by się na mapie stworzonej przez MOK (na Forum Mikronacje).
 • Organizacja zajmująca się rozwojem dyscyplin sportowych innych niż piłka – 2 olimpiady w jednym v-świecie. Niemożliwe, a miało miejsce w tym roku. Brak komunikacji między mikroncjami oraz brak konkursów o zasięgu międzynarodowym sprawia, że inne niż piłka dyscypliny sportowe są niedoceniane. Można i trzeba to zmienić!

Poniżej chciałbym przedstawić wnioski wyciągnięte w poszczególnych tematach Kongresu:

Czym jest doskonała mikronacja?

Czym jest doskonała mikronacja? Jest tym, czym każdy ją widzi wg. swojego indywidualnego podejścia do świata wirtualnego. W doskonałej mikronacji nie ma żadnego znaczenia ustrój takiego państwa, a atmosfera wewnętrzna oraz wspólnota jej mieszkańców. W aktywnej mikronacji jedną z bardziej istotnych roli, jeśli nie najistotniejszą odgrywa merytoryczna aktywność, która przez sam fakt istnienia mieszkańców do działania. Działanie takie nie jest spowodowane jakimś przymusem związanym z obowiązkami i funkcjami ustalonymi przez wirtualne przepisy, ale musi być dobrą wolą mieszkańców i prowadzić do ich wewnętrznej realizacji.

 

Upadek Forum Mikronacje

Wszyscy Dyskutanci Kongresu są zgodni, że poziom wypowiedzi na Forum Mikronacje spadł znacznie. Powoduje to spadek aktywności i ostatecznie prowadzi jako jeden z punktów do rozpadu społeczności międzynarodowej jako jedności. Większość Członków Kongresu jest zdania, że Forum Mikronacje można uratować. Wymaga to jednak wprowadzenie bezwzględnej moderacji dyskusji przez usuwanie spamu oraz (niepotrzebnych) przekleństw. Forum Mikronacje ma szansę stać się platformą wielkich międzynarodowych projektów, jak chociażby projekt dotyczący strony-wizytówki, czy międzynarodowej instytucji organizującej zawody sportowe. Powinniśmy jak najszybciej wyłonić osoby gotowe do zaprowadzenia porządku na Forum Mikronacje i uratowania tego historycznego miejsca dla polskiego Mikroświata.

 

Kryzys v-światowy

Kryzys v-światowy to zbiorcze wyrażenie dotyczące problemów demograficznych, politycznych, dyplomatycznych i innych związanych z polskimi mikronacjami. Niektórzy Uczestnicy Kongresu stoją na stanowisku, że najgorsza fala kryzysu już minęła, a był nią zdecydowanie upadek Organizacji Polskich Mikronacji oraz znaczny spadek aktywność w państwach wirtualnych. Kryzys jako taki jest także problemem nas wszystkich, gdyż mówienie o nim, zdaniem niektórych Uczestników Kongresu, sprawia, że trwa on dłużej niż mógłby trwać. Najgorszym aspektem kryzysu jest problem braku nowych mieszkańców, który wiąże się z brakiem promocji polskich mikronacji. Nie spełni tutaj swojego zadania Stowarzyszenie Polskich Mikronacji, gdyż to nie dysponuje żadnymi realnymi funduszami na ten cel.
Rozwiązaniem może być podjęcie kontaktu do mediów świata realnego. Zanim to nastąpi należy stworzyć stronę internetową będącą wizytówką wszystkich mikronacji. Za edycję strony odpowiadałyby jednak jedynie państwa zainteresowane tą ideą i one także byłyby tam wymienione. Strona ta powinna wyglądać wg. opisu jednego z członków Kongresu:

By udało się nam zatrzymać jakiś gości, trzeba byłoby stworzyć ładną, przejrzystą stronę, na której wymienione i opisane w skrócie (limit słów dla każdego taki sam) wszystkie państwa zainteresowane oraz pod opisami aktualne odnośniki. W ten sposób mieszkaniec wybrałby państwo najbardziej go interesujące. By było całkiem sprawiedliwie państwa mogłyby być poukładane alfabetycznie. Adres tej strony powinien bez wątpienia znaleźć się w artykule mówiącym o mikronacjach, więc musi być krótki i prosty do zapamiętania.

Na koniec chciałbym aby państwa zainteresowane współpracą nad projektem strony zgłosiły się tutaj.

 

Systemy gospodarcze

System gospodarczy ma tylko wtedy sens, jeśli wymaga on zaangażowania od wszystkich obywateli, a równocześnie nagradza zarówno osoby “klikające” w tym systemie, jak i osoby udzielające się na forum, tj. polityków, samorządowców itd. Mimo wielu prób nie udało się stworzyć wspólnego systemu gospodarczego dla większej ilości państw. Problemem jest brak informatyków, którzy zajęliby się tym problemem w interesie społecznym. Niestety Stowarzyszenie Polskich Mikronacji nie posiada funduszy by rozpocząć prace nad takim systemem.

 

Secesja dozwolona?

Uczestnicy Kongresu stoją na stanowisku, iż secesja jako określenie ponownego odzyskania niepodległości przez dawniej istniejące niepodległe państwo jest ruchem dopuszczalnym moralnie i politycznie. Natomiast secesja jako określenie oderwania się od macierzy regionu, który od zawsze był jej częścią jest działaniem niemoralnym. Nie można jednak narzucać odgórnych zasad co do uznawania mikronacji zaistniałych w drodze secesji. Wymaga to każdorazowego dokładnego rozpatrzenia sytuacji oraz indywidualnej decyzji każdego z państw wirtualnych. Nie mniej secesja niesie za sobą zawsze negatywne skutki dla obu stron, a tylko czasami pozytywne dla jakiejkolwiek ze stron.

 

Jak prowadzić konflikty zbrojne w v-świecie?

W temacie tym podnieśliśmy problem konfliktów zbrojnych. Dla niektórych Uczestników Kongresu konflikty zbrojne są całkowicie zbędne, niektórzy natomiast popierają je (jeśli w danej sytuacji są konieczne), gdyż przyczyniają się do wzrostu aktywności w v-świecie. Jak można prowadzić konflikty zbrojne? Niestety nie udało się przyjąć wspólnego stanowiska w tej sprawie. Wśród Uczestników Kongresu są osoby popierające rozgrywanie konfliktów zbrojnych za pomocą gier lub systemu gospodarczego. Inni Uczestnicy są zdania, że tzw. wojny na newsy i posty są wojnami równie dobrymi i nie można ich wykluczać. Także zasada powołania “Mistrza Gry”, który rozstrzygałby o zwycięstwie jednej ze stron spotkała się ze sporym optymizmem. Wszystkie osoby dopuszczające istnienie konfliktów zbrojnych są zgodne, że należy opisać siły zbrojne wszystkich zainteresowanych mikronacji oraz wykluczyć użycie broni masowego rażenia w mikronacjach, jako broni niedorzecznej i szkodliwej.

W ramach powyższej dyskusji udało się wyłonić zarysy międzynarodowej organizacji, która byłaby w pełni dobrowolna. Jej celem byłoby prowadzenie międzynarodowych manewrów wojskowych i rozwijanie taktyki sił zbrojnych w świecie wirtualnym. Państwami chętnymi by uczestniczyć w takiej organizacji są: Królestwo Wurstlandii, Trizondal oraz (proszę o kolejne zgłoszenia):

 

Arbitraż Polskich Mikronacji

Projekt Arbitrażu Polskich Mikronacji musi zostać odrzucony przez Uczestników Kongresu, gdyż nie istnieją żadne narzędzia, które prowadziłyby do realizacji postanowień arbitralnych tej instytucji. Kontrowersyjnym okazał się także zapis dotyczące prawa do wstąpienia do tej instytucji. Projektem godnym rozważenia byłby natomiast międzynarodowy sąd cywilny jako ostatnia instancja odwoławcza od wyroków sądów krajowych. Jest to mimo wszystko mało prawdopodobny pomysł, gdyż wymaga oddania części suwerenności przez wszystkie państwa biorące w takim projekcie udział.

Niemniej na gruncie dyskusji o APM wyłonił się kolejny temat. Wspólne gremium obradujące nad dodawaniem kolejnych państw na mapę polskiego v-świata, wznowienie wydawania wspólnej i uznawanej (przynajmniej przez członków tego gremium) mapy byłoby milowym krokiem w odradzaniu się stosunków międzynarodowych i całej społeczności międzynarodowej w polskim v-świecie. Pomysł ten powinien być jak najbardziej kontynuowany poza ramami Kongresu, a to oznacza znalezienie wspólnej platformy dyskusji na ten temat, może Forum Mikronacje.

Prosiłbym Państwa gotowe do wstąpienia do takiego gremium o zgłoszenie się tutaj.

 

Współpraca międzynarodowa?

Organizacja Polskich Mikronacji upadła i jest to już fakt niezaprzeczalny. Uczestnicy Kongresu są zdania, że jeszcze długo (o ile wcale) nie zostanie żadna międzynarodowa organizacja będąca następcą OPM. Zamiast tego niektórzy Uczestnicy opowiadają się za organizacjami o oddziaływaniu lokalnym. Nie brakuje także pomysłów dotyczących organizacji wyspecjalizowanych w tylko jednej sprawie: np. mapy czy konfliktów zbrojnych lub strony-wizytówki. Może to jest właśnie przyszłość polskich mikronacji? Nie wiadomo. Istnieją też głosy by współpracę międzynarodową wyzwolić z okowów jakichkolwiek organizacji. Wszyscy Uczestnicy Kongresu opowiadają się za realną współpracą, a nie zwykłymi papierowymi traktatami bez mocy faktycznej.

 

Współpraca kulturowa?

Współpraca kulturowa jest nie tylko możliwa, ale konieczna dla prawidłowego rozwoju polskich mikronacji. Powinniśmy wszyscy starać się organizować przede wszystkim kulturalne imprezy międzynarodowe, ale także konkursy graficzne, literackie, gdyż tylko wtedy możemy zapewnić takim wydarzeniom odpowiednią narracje i wystarczająco dużo zgłoszeń by były to interesujące dla mieszkańców v-świata.

 

Inne sporty?

Piłka nożna w świecie wirtualnym jest sportem bardzo popularnym, przez swoją popularność przysłoniła inne sporty. Inne dyscypliny sportowe mogą stanowić jednak dobrą i solidną konkurencję dla piłki. Wskazuje na to chociażby olimpiada letnia w Księstwa Sarmacji. Niemniej rozwój innych dyscyplin sportowych wymaga współpracy międzynarodowej by zapewnić wystarczająco dużą liczbę uczestników. Nie ustalono ostatecznie, czy dyscypliny, w których wymaga się spotkania kilku uczestników w tym samym miejscu i o tym samym czasie, mają większe szanse na powodzenie niż dziedziny sportu, u których się tego nie wymaga. Kluczem do rozwiązania problemów innych sportów na poziomie międzynarodowym (a więc i lokalnym) będzie powołanie międzynarodowej organizacji zajmującej się tymi sportami. Dyskusja nt. powołania takiej instytucji musi być kontynuowana. Najlepszym rozwiązaniem będzie tutaj jej kontynuowanie na Forum Mikronacje.

Prosiłbym wszystkich dyskutantów zainteresowanych takim obrotem sprawy o podanie kontaktu by zorganizować kontynuacje dyskusji już poza ramami Kongresu.

 

Różne klimaty mikronacji

To nie klimat mikronacji decyduje o tym, czy młode państwo wirtualne ma szanse przetrwać. Największym skarbem mikronacji są jej mieszkańcy i państwa na pierwszy rzut oka bez klimatu i bez perspektyw, ale posiadające aktywnych, oddanych i wiernych mieszkańców jest w stanie przetrwać kryzysy polityczne i demograficzne. Mikronacje bez określonego klimatu jak i mikronacje z określonym klimatem są równie potrzebne polskiemu v-światu.

 

V-mundial i otoczka piłkarska

Wszyscy dostrzegamy problemy Mikroświatowej Unii Piłkarskiej w organizacji v-mundialu. Dla jednych idea tej imprezy już dawno się wypaliła, dla innych zła organizacja kolejnych edycji sprawiła, że nie jest tak popularna jak kiedyś. Problemem jest brak zainteresowania tą imprezą także osób nieinteresujących się piłką w menadżerze X11. Nie udało się rozstrzygnąć, czy rozgrywki w X11 są lepsze niż rozgrywki wymagające się stawienia po 2 reprezentantów z każdego państwa o tej samej porze tego samego dnia by rozegrać mecz. Nie mniej wszystkim zależy aby piłka nożna była nie tylko dla trenerów, ale dla całych społeczności.

Rodzi się pytanie, czy ktoś spróbuje zorganizować turniej 2 x 2 na poziomie międzynarodowym?

 

Organizatorzy dziękują za udział w Kongresie i mają nadzieję, że wszystkie te dyskusje, wnioski z nich wyciągnięte nie pójdą na marne!

Leave a comment

Czwarty dzień Kongresu trwa!

Powoli do końca dobiega czwarty dzień I. V-Światowego Kongresu Intelektualistów z hasłem “Ku doskonałości!”.  Aktywność na Kongresie jest na tyle duża, że pozytywnie zaskoczyła organizatorów.  Nie spełniły się złowrogie przepowiednie niektórych zapowiadające klapę tego międzynarodowego szczytu. Ponad tuzin różnych tematów dotyczących życia w mikronacjach został podzielony na 3 główne kategorie:

 1. Doskonała mikronacja
 2. Konflikty
 3. Kultura i sport środkiem do doskonałości

Początkowo tematów było znacznie mniej, jednak wraz z napływem kolejnych uczestników Kongresu zakładano kolejne zgodnie z zapotrzebowaniem. Co więcej, organizatorzy nie narzucają tematów, każdy uczestnik może założyć własny temat i z tego prawa już skorzystano. Dyskusje przebiegają na tyle spokojnie, że nie trzeba było jak do tej pory żadnych wypowiedzi archiwizować.  Tak więc atmosfera Kongresu jest jak najbardziej dobra.  Chcielibyśmy dołączyć listę wątków poddanych pod dyskusję:

 • Czym jest doskonała mikronacja?
 • Kryzys w v-świecie
 • Jak prowadzić konflikty zbrojne?
 • V-mundial i otoczka piłkarska
 • Upadek Forum Mikronacje
 • Systemy gospodarcze
 • Współpraca międzynarodowa
 • Międzynarodowe prawa człowieka
 • Arbitraż Polskich Mikronacji
 • Secesja dozwolona?
 • Współpraca kulturowa?
 • Inne sporty?
 • Różne klimaty mikronacji

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w debatach!

Wejście na Kongres!

Leave a comment

Arbitraż Polskich Mikronacji?

We wczorajszej uroczystości otwarcia Kongresu wzięło udział ponad 25 osób. Dzisiaj dyskusje nabrały tempa. Można już wyróżnić kilka grup osób, które reprezentują różne poglądy na sprawy najbardziej istotne, jak konflikty zbrojne, współpraca międzynarodowa, współpraca kulturalna, kryzys v-światowy. Dyskutantów nie brakuje. Wydarzeniem dzisiejszego dnia może stać się przedstawienie projektu powołania do życia Arbitrażu Polskich Mikronacji, który przedstawił JKM Piotr Paweł I. Organizacja ta miałaby rozstrzygać spory międzynarodowe. Opinie na ten temat są podzielone. Niektórzy negują potrzebę jakiejkolwiek instytucji w tym temacie, inni woleliby organizację odwoławczą od wyroków sądów krajowych.  Jest to jednak pierwszy konkretny projekt, który został przedstawiony podczas Kongresu.

Chcielibyśmy Państwu przedstawić wiersz autorstwa Marcina Sokołowicza-Iwanowicza, który opisuje Kongres. Przypomnijmy w tym miejscu, że Marcin Sokołowicz w v-świecie jest już od roku 2006.  Był pierwszym władcą Trizondalu, wielokrotnym prezesem MUP, a przede wszystkim jest wzorem godnym do naśladowania przez wszystkich. Oto wiersz:

W sali plenarnej
w centrum stolicy
zasiedli światli
i politycy

Usiedli radzić
szukać idei
by w ten mikroświat
nalać nadziei

Radzą nad wszystkim
czym żyją ludzie
sportem, kulturą
secesją, obłudzie

Myślą, gadają,
czas ich pogania
więc muszą prędko
znaleźć rozwiązania

Żeby ta ziemia
na którą popadli
nie poszła zaraz
do czorta i diabli

Zachęcamy do wzięcia udziału w Kongresie! Oto adres: http://forum.trizondal.org/viewforum.php?f=378

Leave a comment

To już jutro!

Jutro o 20:30 rozpocznie się V-Światowy Kongres Intelektualistów!  Chcielibyśmy Wam przypomnieć najważniejsze miejsca i daty. Otwarcie Kongresu będzie miało miejsce na czacie, pod tym adresem: http://chat.trizondal.org/ o godzinie 20:30.

Dyskusje rozpoczną się natomiast na specjalnym forum, tutaj: http://trizondal.org/forum/viewforum.php?f=378

Jeszcze raz podkreślamy, że nie trzeba się rejestrować gdziekolwiek by wziąć udział w Kongresie! 

Leave a comment

Ostatni dzwonek!

Image

Ostatni dzwonek!

Jeszcze tylko kilka dni i rozpocznie się V-światowy Kongres Intelektualistów pod hasłem “Ku doskonałości”! W związku z tym chcemy Wam przedstawić najważniejsze informacje dotyczące miejsca Kongresu oraz jego przebiegu.

Po pierwsze, zachęcamy Was do nadsyłania zgłoszeń konkursowych na adres kongres@trizondal.org . Niestety do tej pory nie wpłynęło zbyt wiele zgłoszeń. Wysłanie pracy konkursowej nic nie kosztuje, a może się przyczynić do wygrania ogromnych nagród finansowych.

Otwarcie Kongresu rozpocznie się w poniedziałek, o godzinie 20:30 na czacie Trizondalu:http://chat.trizondal.org/ . By na czacie panował porządek może być prowadzona moderacja, ale jeśli wszyscy będziemy zachowywać się porządnie, nie będzie ona konieczna!
Początek Kongresu ma być raczej możliwością wymiany opinii jego uczestników, a nie wielką uroczystością z przepychem.

Oto przewidywalny przebieg Kongresu:
12 listopada (poniedziałek) – rozpoczęcie na czacie o 20:30, powitanie gości, podziękowania za stawiennictwo;
13 listopada (wtorek) – rozpoczęcie pierwszych dyskusji na specjalnie przygotowanym forum;
14 listopada (środa) – dalsze dyskusje na forum; ogłoszenie wyników konkursu graficznego;
15 listopada (czwartek) – dalsze dyskusje na forum; ogłoszenie wyników konkursu literackiego;
16 listopada (piątek) – dyskusje na forum;
17 listopada (sobota) – kończenie dyskusji, wyciąganie wniosków; rozpoczęcie podliczania frekwencji;
18 listopada (niedziela) – 21:00 zakończenie, ogłoszenie wszelkich danych;

Wszystkie dyskusje toczyć się będą na specjalnie podzielonym i przygotowanym FORUM – TUTAJ, na którym bez rejestracji głos będzie mógł zabrać każdy. Równocześnie, osoby chętny by być moderatorami, a w oczach organizatorów zaufane mogą zgłaszać się na forum technicznym. Od nich wymagana jest jednak rejestracja na forum.

WEŹ UDZIAŁ W KONGRESIE!
Leave a comment

Rusza strona Kongresu!

Mamy zaszczyt ogłosić, że ruszyła strona Kongresu, na której znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje dotyczącej tego międzynarodowego szczytu dyskusyjnego oraz odnośniki do miejsc dyskusji. Na naszej stronie będą się ukazywać także najświeższe informacje dotyczące Kongresu oraz dodatkowe materiały, także te nadesłane przez Czytelników redakcji!

W gwoli przypomnienia: I. V-światowy Kongres Intelektualistów pod hasłem “Ku doskonałości” rozpocznie się 12 listopada i potrwa do 18 listopada bieżącego roku. Dyskusje prowadzone będą na specjalnie przygotowanym forum, gdzie dyskutować będą mogły także osoby niezarejestrowane.