Archiwum kategorii 'Zjazd' Category

W NPS powstała Rada Programowa!

W dniu trzeciego stycznia 2008 roku I Zjazd Nowej Prawicy Sarmackiej jednogłośnie przyjął uchwałę Zjazdu na temat powołania do życia Rady Programowej NPS. W skład RP wejdzie pięć osób, które zostaną wybrane przez Zjazd, na trzymiesięczną kadencję.

Uchwała Zjazdu NPS nr 2 - o Radzie Programowej

§ 1.
Powołuje się do życia Radę Programową NPS, zwaną dalej Radą.

§ 2.
1. Rada zostaje powołana w celu przeprowadzenia dyskusji i uzgodnienia założeń programowych NPS.
2. W skład Rady wchodzi pięciu członków powoływanych na 3 miesięczną kadencję przez Zjazd NPS.
3. Pracami Rady kieruje Przewodniczący, wybierany przez członków Rady spośród swego grona.
4. W skład Rady może wejść każdy członek NPS posiadający obywatelstwo Księstwa Sarmacji.

§ 3.
1. Uzgodniony przez Radę program NPS jest przedstawiany do akceptacji Przewodniczącemu NPS, a następnie po uzyskaniu akceptacji jest przedstawiany wraz z omówieniem Zjazdowi NPS w celu zatwierdzenia.
2. W przypadku, gdy Przewodniczący NPS wchodzi w skład Rady, pomija się krok uzyskania akceptacji i przygotowany dokument od razu przedkłada się Zjazdowi NPS w celu zatwierdzenia.
3. Zatwierdzony i przyjęty w drodze uchwały Zjazdu program NPS stanowi wiążący dokument programowy Nowej Prawicy Sarmackiej.

§ 4.
Zmiana założeń programowych odbywa się w drodze zgłoszenia projektu zmian Radzie, która następnie rozpoczyna dyskusję i ewentualne zmiany wprowadza do dokumentu programowego. Każda zmiana dokumentów programowych wymaga przejścia procedury określonej w § 3. niniejszej uchwały.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie w dniu przyjęcia.

Uchwała określa kompetencje Rady Programowej, a także, co ważne, tryb przyjmowania i modyfikowania założeń programowych Nowej Prawicy Sarmackiej - to kolejna ważna zmiana w funkcjonowaniu NPS - do tej pory program uzgadniał Przewodniczący w konsultacji z pozostałymi członkami partii. Autorem uchwały i propozycji zmiany tego trybu jest właśnie Przewodniczący - Robert Janusz von Thorn-Czekański.

W tej chwili I Zjazd NPS obraduje nad kolejnym punktem programu obrad - a mianowicie nad wyborem pięciu członków nowo powstałego organu - Rady Programowej. Kolejny punkt to wybór nowych władz Nowej Prawicy Sarmackiej. O dalszych decyzjach Zjazdu NPS będziemy Państwa informować na bieżąco.

Zjazd NPS - uchwała nr 1.

W dniu 30 grudnia 2007 roku I Zjazd Nowej Prawicy Sarmackiej zakończył głosowanie nad pierwszą swoją uchwałą. Zmianie tym samym uległ Statut NPS - rozszerzono go zapisy artykułu 3a:

Artykuł 3a.
1. NPS może tworzyć regionalne filie, działające w granicach jednostek samorządowych, na terenie których zostały powołane.
2. Pracami filii, o których mowa w pkt. 1 kierują powoływani przez Przewodniczącego NPS Regionalni Koordynatorzy.
3. Do zadań filii należy promocja NPS na terenie, na którym działają, pozyskiwanie nowych członków NPS oraz komunikacja centrali NPS zaobserwowanych i zgłoszonych potrzeb lokalnych samorządów i społeczności.

Z zapowiedzi Przewodniczącego wynika, że jeszcze dziś powołani zostaną pierwsi Regionalni Koordynatorzy, którzy rozpoczną swoje nowe obowiązki na podległych im okręgach.

Prowadzący obrady Zjazdy Bartosz von Thorn-Mackiewicz tak podsumował samo głosowanie:

Kończę głosowanie.
Głosowało 12 osób
Za było 11 osób.
Nikt nie był przeciw.
Wstrzymała się jedna osoba.
Zgodnie z art.9 pkt.5 statutu NPS stwierdzam, że Zjazd NPS przyjął proponowaną zmianę statutu.

W chwili obecnej trwa głosowanie nad drugą uchwałą Zjazdu dotyczącą powołania Rady Programowej. Po jego zakończeniu treść uchwały zostanie podana do wiadomości publicznej.


Odwiedzono nas

  • 9,669 razy.
NPS jest centroprawicową partią Księstwa Sarmacji, która za cel stawia sobie zrównoważony rozwój Kraju, w oparciu o samorządność, współpracę i budowę silnych relacji wewnątrzsarmackich.



Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania lub usuwania komentarzy.