ROZDZIAŁ 1 - Partia

Artykuł 1.
1. Nowa Prawica Sarmacka (NPS) jest partią polityczną działającą na terytorium Korony Księstwa Sarmacji.
2. Siedzibą władz Partii jest Książęce Miasto Grodzisk.
3. NPS może tworzyć oddziały regionalne partii. Szczegóły określa uchwała Zjazdu NPS.

Artykuł 2.
Nazwa “Nowa Prawica Sarmacka”, skrót “NPS” oraz znak graficzny określony załącznikiem nr 1 do niniejszego statutu są zastrzeżonymi znakami partii, o której mowa w art. 1.

Artykuł 3.
1. NPS dąży do umocnienia Księstwa Sarmacji na arenie międzynarodowej oraz do wzmocnienia siły wewnętrznej Sarmacji poprzez zwiększenie atrakcyjności życia w Naszej Ojczyźnie, zacieśnienia więzi z podmiotami wchodzącymi w skład Korony Sarmackiej i przebudowanie relacji pomiędzy centrum a samorządami.
2. Cele określone niniejszym statutem Nowa Prawica Sarmacka realizuje zgodnie z przyjętymi założeniami programowymi i poprzez uczestniczenie w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym Księstwa Sarmacji, w szczególności poprzez wysuwanie kandydatów na stanowiska we władzach prowincji i państwowych, organizowanie konkursów oraz pomoc mieszkańcom Księstwa.

Artykuł 3a.
1. NPS może tworzyć regionalne filie, działające w granicach jednostek samorządowych, na terenie których zostały powołane.
2. Pracami filii, o których mowa w pkt. 1 kierują powoływani przez Przewodniczącego NPS Regionalni Koordynatorzy.
3. Do zadań filii należy promocja NPS na terenie, na którym działają, pozyskiwanie nowych członków NPS oraz komunikacja centrali NPS zaobserwowanych i zgłoszonych potrzeb lokalnych samorządów i społeczności.

ROZDZIAŁ 2 - Władze NPS

Artykuł 4.
1. Władzami NPS, w kolejności od najwyższej, są:
a) Zjazd NPS, zwany dalej Zjazdem,
b) Przewodniczący NPS, zwany dalej Przewodniczącym,
c) Sekretarz Generalny NPS, zwany dalej Sekretarzem.

Artykuł 5.
1. Najwyższą władzą Nowej Prawicy Sarmackiej jest zebranie członków, zwane Zjazdem NPS.
2. W obradach Zjazdu mogą brać udział wszyscy członkowie NPS.
3. Zjazd zwoływany jest, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, przez Przewodniczącego.
4. Obradom Zjazdu przewodniczy Sekretarz, bądź w przypadku jego braku osoba wskazana przez Przewodniczącego.
5. Sekretarz, rozpoczynając obrady Zjazdu, przedstawia zebranym przyjęty w porozumieniu z Przewodniczącym Porządek Obrad.
6. Każdy uczestnik Zjazdu ma prawo zgłosić modyfikację do prezentowanego Porządku Obrad. Propozycja taka jest poddawana pod głosowanie Zjazdu.
7. Osobami uprawnionymi do głosowania w czasie obrad Zjazdu są członkowie NPS.
8. Zjazd podejmuje decyzje, w formie uchwał, zwykłą większością głosów osób uprawnionych, chyba, że niniejszy Statut stanowi inaczej.
9. Uchwały o zmianie statutu NPS, o rozwiązaniu NPS oraz o połączeniu NPS z inną partią Zjazd podejmuje większością 2/3 głosów osób uprawnionych, w obecności przynajmniej połowy członków NPS.

Artykuł 6.
1. Zjazd, spośród członków NPS, dokonuje wyboru:
a) Przewodniczącego NPS,
b) Sekretarza Generalnego NPS.
2. Wybór wyżej wskazanych osób następuje poprzez głosowanie tajne, podczas którego prowadzący obrady Zjazdu podaje do wiadomości Zjazdu nazwiska kandydatów, zaś osoby uprawnione drogą mailową dokonują wyboru spośród poszczególnych kandydatów na dane stanowisko.
3. Wybór wyżej wskazanych osób następuje na kadencję trwającą 4 miesiące.
4. Na wskazane wyżej stanowisko wybrana zostanie osoba, która ubiegając się o nie otrzyma w głosowaniu, o którym mowa w punkcie 2, największą liczbę głosów.

Artykuł 7.
1. Przewodniczący NPS:
a) reprezentuje Partię w kontaktach z władzami Księstwa Sarmacji oraz innymi partiami Księstwa Sarmacji,
b) przyjmuje stanowiska NPS w sprawach publicznych,
d) dokonuje wiążącej interpretacji statutu Partii,
e) po zasięgnięciu opinii członków partii przyjmuje lub odrzuca deklaracje członkowskie NPS,
f) wraz z gremium partyjnym opracowuje projekty ustaw i uchwał zgłaszanych przez NPS.
2. Przewodniczącego NPS podczas jego nieobecności zastępuje Sekretarz Generalny NPS.
Artykuł 8.
1. Sekretarz Generalny NPS:
a) przewodniczy obradom Zjazdu,
b) prowadzi politykę finansową NPS, w tym także opiniuje dofinansowanie projektów sposonsorowanych przez Partię.
2) W przypadku nieobecności Sekretarza zastępuje go osoba wskazana przez Przewodniczącego.

ROZDZIAŁ 3 - Członkowie

Rozdział 9.
1. Członkiem NPS może zostać każdy obywatel Księstwa Sarmacji, który złoży stosowną deklarację członkowską i zobowiąże się do wpłacania składek na rzecz NPS.
2. Nadanie członkostwa NPS następuje w drodze decyzji Przewodniczącego NPS, na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej.
3. Utratę członkostwa Partii stwierdza Przewodniczący NPS, po zasięgnięciu opinii Sekretarza Generalnego NPS.
4. Członek Partii traci członkostwo NPS w sytuacji:
a) usunięcia z systemów informatycznych Księstwa Sarmacji,
b) odejścia z Księstwa Sarmacji do innego państwa,
c) utraty obywatelstwa Księstwa Sarmacji.
5. Członek Partii może utracić członkostwo NPS w sytuacji:
a) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie popełnione przestępstwo,
b) niegodnego reprezentowania Księstwa Sarmacji lub NPS.

ROZDZIAŁ 4 - Przepisy końcowe

Rozdział 10.
Postanowienia niniejszego statutu wchodzą w życie w dniu jego publikacji w rejestrze krajowym.

ZAŁĄCZNIK nr 1. - Znak graficzny NPS


Odwiedzono nas

  • 8,982 razy.
NPS jest centroprawicową partią Księstwa Sarmacji, która za cel stawia sobie zrównoważony rozwój Kraju, w oparciu o samorządność, współpracę i budowę silnych relacji wewnątrzsarmackich.Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania lub usuwania komentarzy.