Partia Robotniczo Chłopska

Proletariusze Wszystkich Krajów Łączcie Się

Dziś popatrz w niebo Robotniku,
To gwiazdy świecą właśnie nam.
Ich, Jak nas na niebie,
Jest bez liku,
Z pracy rąk powstaje dziś ten kraj!
Więc podnieś teraz głowę swą,
I swoją dłoń zaciśnij w pięść!
Twoja praca, państwa jest budową,
Tobie dzisiaj sztandar pracy nieść!

Dziś tobie bronić Socjalizmu przedmurzy,
Walczyć z tym kto pokój burzy!
Dziś lud roboczy wsi i miasta,
W jedności swojej stwarza moc!
Co się po ziemi wszerz rozrasta,
Jak świat łamiący wieków noc!

Nie dla nas puste zapewnienia!
Socjalizm to życie nasze jest!
Prawda nigdy się nie zmienia,
Tak jak i przyjazny gest.
Pomocną dłoń zawsze wyciągniemy,
Nie ważne czyś jest biedak, czyś jest pan,
W obronie idei może i zginiemy,
Lecz wolność warta śmierci jest!

Słowa: K. Puszkina, W. Naamah, Sz. Mendus

 

Melodia Hymnu

 

Muzyka - Pierre Degeyter
Wykonanie - Berlin Regimental Band “Wachregiment Berlin”

 

Kliknij aby wysłuchać

 

1. Wierzymy, że godność człowieka musi być źródłem prawa i stosunków społecznych. Nikt nie może być dyskryminowany ze względu na rasę, płeć, narodowość, wiek, pochodzenie społeczne i orientację seksualną.

2. Opowiadamy się za gospodarką wolnorynkową. Jesteśmy przeciwnikami, ingerencji państwa w życie gospodarcze i opowiadamy się za jak największą swobodą życia gospodarczego obywateli. Chcemy równych praw w gospodarce i podatku linowego, który jest równy wobec wszystkich.

3. Pracę uważamy za wartość i obowiązek, a nie za towar i przywilej. Każdy ma prawo do pracy, a na straży jego przestrzegania ma stać państwo. Ci, którzy nie z własnej winy nie mogą znaleźć zatrudnienia powinni mieć prawo do minimalnego dochodu gwarantowanego.

4. Chcemy żyć w społeczeństwie obywatelskim. Dlatego domagamy się wyposażenia obywateli w instrumenty prawne służące aktywizacji społecznej i łatwiejszemu, publicznemu wyrażaniu ich poglądów i interesów. Szkoła ma ogromną rolę w kształtowaniu postaw obywatelskich, edukacja obywatelska musi być rozwijana, nie tracąc jednocześnie swej przejrzystej formy.

5. Wyznajemy zasadę świeckości państwa, tolerancji religijnej oraz poszanowania wyboru osób niewierzących

6. Opowiadamy się za budową Mikronacji socjalnej, realizującej model społeczny oparty na solidarności, żywej demokracji i sprawiedliwości społecznej.

7. Sprzeciwiamy się wojnom napastniczym i wszelkim innym agresjom niezgodnym z prawem międzynarodowym. Uważamy, że armia powinna być z zaciągu ochotniczego i być armią zawodową.

8. Opowiadamy się za parlamentem jednoizbowym.

9. Jesteśmy zwolennikami państwa prawa, gdzie ograniczeniem wolności jednego obywatela, jest nienaruszalność wolności drugiego obywatela

10. Wyznajemy zasadę minimalnego udziału państwa w życiu obywateli. Uznajemy iż każdy obywatel to osoba dojrzała mogąca za siebie odpowiadać, która wie co jest dobrem, a co złem i jest w pełni świadoma konsekwencji swego działania.

. Prawa członków

Do uprawnień członków Partii Robotniczo Chłopskiej należy:
·Prawo głosu w Kongresie,
·Prawo składania wniosków, inicjatyw politycznych i organizacyjnych,
·Korzystanie z ochrony partii w przypadku doznania krzywdy w czasie działalności politycznej lub w innych zdarzeniach losowych,
·Branie udziału w posiedzeniach władz partii, na których są rozpatrywane i rozstrzygane sprawy dotyczące jego osoby,
·Wnioskowanie o dokonanie wykładni Statutu i uchwał władz partii przez Przewodniczącego; wniosek winien być podpisany przez co najmniej 5 członków zwyczajnych partii,
·Kandydowanie z rekomendacji partii w wyborach parlamentarnych
·Korzystanie z poparcia partii w kampanii wyborczej,

2. Obowiązki członka partii

Do obowiązków członków Partii Robotniczo Chłopskiej należy:
·Przestrzeganie postanowień Regulaminu, Statutu i uchwał władz partii,
·Przestrzeganie Regulaminu Członka Partii oraz Regulaminu Forum PRCh
·Czynny udział w pracach partii przez realizację programu i popularyzowanie wartości zapisanych w Deklaracji Ideowej partii,
·Uczestnictwo w wyborach parlamentarnych i samorządowych zgodnie z odpowiednimi uchwałami władz partii,
·Rzetelne pełnienie powierzonych funkcji w partii,
·Dbałość o dochowanie wierności przyjętym zobowiązaniom wynikającym z członkostwa w Partii Robotniczo Chłopskiej.

Inne postanowienia dotyczące członków partii

Członkostwo w partii ustaje przez:
·skreślenie z listy członków w przypadku nie wykonywania obowiązków statutowych przez co najmniej rok,
·rezygnację z członkostwa w partii, złożoną na piśmie Przewodniczącemu
·śmierć,
·wykluczenie z partii
Uchwałę o skreśleniu z listy członków partii podejmuje Przewodniczący. Członek partii ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za niegodne zachowanie, postępowanie wbrew zasadom ideowo programowym PRCh, nie przestrzeganie postanowień Statutu, nie wykonywanie uchwał władz partii.

Karami partyjnymi są:

1.Upomnienie (3 upomnienie = wykluczenie)
2.Nagana (2 nagany = wykluczenie)
3.Zawieszenie w prawach członka na okres do 2 miesięcy,
4.Wykluczenie z partii.

Kary obowiązują za nieprzestrzeganie Regulaminu PRCh i Forum PRCh

3. Członek PRCh nie może być członkiem innej partii politycznej

Regulamin PRCh

Manifest Ideowy

Pozostałe

Hymn PRCh