Partia Robotniczo Chłopska

Proletariusze Wszystkich Krajów Łączcie Się

Program PRCh

1. Wprowadzenie systemu gospodarczego
2. Uporządkowanie Sądownictwa i stworzenie kodeksu karnego - składał by się on z Konstytucji, regulaminu forum oraz Kodeksu Karno-Gospodarczego
3. Jasny i czytelny podział administracyjny
4. Zmiana Konstytucji - obecna wymaga uzupełnienia pewnych luk
5. Uporządkowanie forum - mimo iż było już raz reorganizowane to chyba potrzebne będą kolejne porządki
6. Wysłanie do funkcjonujących już ambasad ambasadorów(niestety aktualnie brak chętnych), oraz otworzenie nowych
7. Stworzenie międzynarodowego sojuszu obronno – polityczno -gospodarczego zabezpieczającego nasze Cesarstwo przed wrogimi mu państwami
8. Rozwinięcie działalności edukacji w Cesarstwie - Uniwersytetu i Szkoły Edukacji Obywatelskiej
9. Rozbudowanie FAQ i systemu pomocy dla nowych obywateli
10. Zmiana serwera na bardziej stabilny i szybszy - koszt ok. 50 zł / rok.


I Administracja i Władza
Administracja nie może być rozbudowana i powinna maksymalnie wykorzystywać swoje możliwości. Państwo nie może być rozbudowanym molochem z nieograniczoną administracją. Dlatego proponujemy następujące zmiany w administracji:
1. Forum
Forum musi spełniać kilka podstawowych funkcji:
-służyć do rozmowy Obywateli
-być pomocą w szukaniu informacji o Cesarstwie przez nowo zarejestrowanych urzędników
-być siedzibą :
a)Ministerstw
b)być siedzibą Uniwersytetu im. Radetzky’ego
c)Parlamentu
d)Sądu
e)C.K. Armii
1. 1. Regulamin Forum
Forum musi posiadać regulamin który na razie istnieje. Jest on jednak zbyt ubogi i powinien być rozbudowany. Pozwoli to zapanować nad tym co dzieje się na forum, oraz rozwieje wszelkie wątpliwości.
Regulamin forum powinien być zaliczony do kodeksu karnego

2. Ministerstwa
Aktualnie istnieją 4 ministerstwa:
a)Spraw zagranicznych
b)Sprawiedliwości
c)Gospodarki
d)Bezpieczeństwa
Uważamy iż taka liczba ministerstw jest wystarczająca i w pełni spełnia rolę jaką powinna odgrywać administracja w Monarchii.

2.1 Siedzibami ministerstw powinno być forum, a każde ministerstwo powinno mieć własny adres e-mail.

3. Urząd Pracy
Jesteśmy przeciwnikami tej instytucji gdyż przydziałem pracy powinien zająć się minister gospodarki. Zrobił by to w sposób uporządkowany i nie wprowadzający zamętu.

4. Urząd Promocji
To bardzo potrzebna instytucja, dbająca o dobry wizerunek naszego Cesarstwa i napływ nowych Obywateli. Dlatego jest ona potrzebna.

3. Monarcha
Jesteśmy za utrzymaniem władzy Monarchy, który powinien pełnić rolę ojca i obrońcy wszystkich obywateli, tego który nadzoruje to aby obywatelom nie działa się krzywda

II. Gospodarka
1. Gospodarka jest podstawą dla istnienia państwa i egzystencji jego mieszkańców. Państwo nie może istnieć bez gospodarki, tak jak i człowiek nie może żyć nie pracując. Dlatego w naszym Cesarstwie potrzebny jest system gospodarczy. Nasza partia jest zwolennikiem systemu w stylu THOR, natomiast przeciwna nazbyt rozbudowanemu systemowi ULRYK
2.Praca jest obowiązkiem i dobrem przysługującym każdemu obywatelowi. Dlatego gdy istnieją wolne miejsca do pracy to obowiązkiem Urzędu Pracy jest zapełnienie tej luki zaufanymi obywatelami.
3. Państwo powinno w jak najmniejszym stopniu mieszać się w gospodarkę, nadzorując tylko czy nie łamane są prawa pracy i człowieka. Nie wyklucza to oczywiście istnienia przedsiębiorstw państwowych.
4. Każde państwo powinno mieć przynajmniej zarys Kodeksu Pracy normujący pracę w tym Państwie
5. Brak podatków lub maksymalnie danina dla państwa w postaci 5% procent. Można by także wprowadzić dobrowolne wpłaty na rzecz państwa - anonimowe, aby nie było podejrzeń o korupcję

III. Prawo
1. Wszyscy obywatele muszą być równi wobec prawa i administracji
2. W Cesarstwie powinna istnieć wolność obywatelska, ale jej granicą było by nie naruszanie wolności innych obywateli.
3. Naszemu Cesarstwu potrzebny jest Kodeks Karny, oraz Regulamin Forum które będą:
a) klarowne i zrozumiałe dla każdego
b) funkcjonalne i łatwe do zastosowania
4. Prawo na zasadzie tzw. Precedensu – pierwszy wykrok w sprawie będzie wskazówką dla następnych takich samych spraw
5. Jesteśmy zdecydowanymi przeciwnikami kary śmierci!
Zbrodniarze powinni pracować dla państwa, za darmo i przez kraty patrzeć jak państwo rozwija się i staje się potęgą!
5.1. Kara kasacji powinna obejmować klony które nie są przecież Obywatelami tylko tworami sztucznymi i zagrażającymi istnieniu państwa

IV. Polityka Międzynarodowa
1. Państwo musi być otwarte na inne Mikronacje i być jak najbardziej otwarte i zachęcające dla nowych obywateli
2. Cesarstwo musi darzyć do uznania go przez wszystkie Mikronacje
3. Cesarstwo powinno utrzymywać jak najlepsze stosunki dyplomatyczne z innymi Mikronacjami
4. Cesarstwo musi mieć swoich ambasadorów w najważniejszych dla Cesarstwa Mikronacjach
5. Jesteśmy przeciwni jakimkolwiek sojuszom militarnym, chyba że były by to pakty o nieagresji lub pakty o wzajemnej obranie w wypadku napadu państw trzecich

V. Wojsko
1.Wojsko musi spełniać funkcję obrony zewnętrznej i wewnętrznej państwa.
2.Państwo powinno posiadać tylko armię zawodową która broniła by go aktywnie lub pasywnie przed wrogą działalnością obcych państw. W razie wojny jednak każdy obywatel jest zobowiązany chronić swej ojczyzny.
3.W wojsku zabronione będzie agitowanie polityczne


VI. Polityka
1.Parlament
Parlament powinien zostać taki jaki jest tzn. jedno izbowy składający się z sześciu posłów oraz Cesarza
2.Partie polityczne
Legalnie działającymi partiami powinny być tylko te które zaakceptował Cesarz
3.Wybory
-Wybory powinny odbywać się co 4 miesiące
-Powinny być powszechne i tajne
-Głosowanie odbywa się na Partie wyjątkiem są kandydaci bezpartyjni
-Wybory powinny trwać 48 godzin, a od ich wyniku nie może być odwołania
VII. Obywatele
1.Wszyscy obywatele muszą być równi wobec prawa i administracji
2.Władza musi podlegać obywatelom i ich wspierać. Ale także władza powinna liczyć na wsparcie od obywateli.
3.Obywatele muszą mieć wolność wyrażania opinii i głoszenia swych poglądów. Muszą jednak robić to zgodnie z prawem i tak aby nie wprowadzać nieporozumień i chaosu w państwie.

Z chwilą wejścia w życie tego programu poprzedni staje się nieważny

10 rzeczy które chcemy ulepszyć, lub wprowadzić: