Partia Robotniczo Chłopska

Proletariusze Wszystkich Krajów Łączcie Się

Statut partii

Rozdział I – Założenia ogólne

1.Partia Robotniczo Chłopska, w skrócie PRCh jest aktywnie działającą partią polityczną działającą dla dobra wszystkich obywateli

2.PRCh działa na terenie Austro–Węgier ale nie wyklucza działalności w innych Mikronacjach

3.Siedziba centrali PRCh znajduje się w Wiedniu

4.Symbolem PRCh są skrzyżowany sierp i młot wpisane w białą pięcioramienną gwiazdę znajdującą się w centrum flagi na czerwonym tle:

4.a - Sierp symbolizuje lud wsi
4.b - Młot to symbol ludu miast
4.c - Biała gwiazda to symbol zwycięstwa
4.d - Czerwone tło to kolor socjalizmu

5.Kolorami PRCh są kolory czerwony, biały oraz czarny

6.Flagą PRCh jest czarny skrzyżowany sierp i młot wpisane w białą pięcioramienną gwiazdę znajdującą się w centrum flagi na czerwonym tle:


7.Internetową siedzibą PRCh jest strona
http://www.prch.fora.pl

8 Forum PRCh jest strona
www.prch.fora.pl

Rozdział II – Członkowie

1.Członków partii dzielimy na :

·Honorowych

·Zwyczajnych

2.Członek Honorowy posiada członkostwo dożywotnio. Członkostwo Honorowe nadawane jest poprzez uzyskanie ¾ poparcia Kongresu PRCh dla kandydata na Honorowego Członka PRCh, oraz przez następne zatwierdzenie wyboru przez Przewodniczącego

3.Członkiem zwyczajnym PRCh może być każdy, kto identyfikuje się z programem partii, jeżeli nie naruszył żadnego z podpunktów punktu 5

4.Chęć wstąpienia do partii zgłasza się Przewodniczącemu, który akceptuje danego kandydata.

5.Członkostwo można stracić przez:

·Skazanie prawomocnym wyrokiem

·Zapisane się do innej partii

·Złożenie wniosku do Przewodniczącego

·Decyzją Konwentu stosunkiem głosów ¾

·Członek Honorowy może utracić członkostwo tylko decyzją Kongresu


Rozdział III – Władze

1.Władzami PRCh są :

a) Przewodniczący

b) Kongres

Rozdział IIIA – Przewodniczący
1.Reprezentuje partię na zewnątrz oraz kieruje jej działalnością

2.Zwołuje Kongres i przewodniczy jego pracy

3.Podczas głosowania ma dwa głosy

4.Wybierany jest przez Kongres, jako kandydat z największym poparciem

5. Może wprowadzać zmiany w Statucie, musi on być jednak zatwierdzony najbliższym Kongresie

Rozdział IIIB – Kongres
1.Zbiera się minimum raz na 3 miesiące

2.Kongres tworzą wszyscy członkowie

3.Obradom Kongresu przewodniczy Przewodniczący PRCh

4.Każdy Członek PRCh ma 1 głos podczas głosowania (wyjątkiem jest Przewodniczący posiadający 2 głosy)

5.Decyzje podejmowane są większością głosów, zatwierdza je Przewodniczący

6. Kongres:

·Zobowiązuje Przewodniczącego i posłów Partii do konkretnych działań

·Większością ¾ dokonuje zmian w statucie

·Przyjmuje i debatuje nad propozycjami co do zmian w programie Partii

Rodział III C – Rzecznik Prasowy PRCh

·Mianowany jest przez Przewodniczącego

·Zobowiązany jest do odpowiedzi na wszelkie pytania, zarzuty oraz rozwiązywanie niedomówień na podstawie Statutu, Programu oraz Manifestu Ideologicznego Partii

·Tylko Rzecznik Prasowy oraz Przewodniczący mogą wyrażać opinię PRCh

Rozdział III D - Zarządca Działu Promocji

·Mianowany jest przez przewodniczącego

·Jego obowiązki to:

a)Dbałość o formę promocji Partii tj.: hasła wyborcze, plakaty, banery internetowe itp.

b)Werbowanie nowych Towarzyszy Partyjnych

·Swoje pomysły, oraz plan ich realizacji przedstawia Przewodniczącemu do akceptacji

·Nim podejmie jakiekolwiek kroki poza forum partyjnym zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Przewodniczącego

·Zarządca Działu Promocji nie posiada żadnych uprawnień do odpowiedzi na pytania, lub wypowiedzi w imieniu Partii, gdyż należy to do kompetencji Rzecznika Prasowego

Rozdział IV - Organizacje Partyjne

Rozdział VIA - Młodzierzowy Klub Sportowy "SPARTAKUS"
1. MKS "SPARTAKUS" jest organizacją mającą na celu organizację wolnego czasu, rozwój kultury fizycznej i ochronę mienia, życia i interesów proletariatu.


2. Logo MKS "SPARTAKUS"
3. Członkowie:

- Członkiem MKS "SPARTAKUS" może zostać każdy członek PRCh

- Prezes MKS "SPARTAKUS" jest mianowany i odwoływany przez Przewodniczącego PRCh

 

V. Posłowie do Reichstagu

1. Kandydatem na posła do Reichstagu Monarchii Austro-Węgierskiej z ramienia PRCh może być każdy członek PRCh, który zgłosi swą kandydaturę

2. Zatwierdzenie kandydata i uczynienie go posłem PRCH do Reichstagu odbywa się poprzez zatwierdzenie jego kandydatury poprzez większość głosów (więcej niż 50%) i po zaakceptowaniu go przez Przewodniczącego

3. Posłowie PRCh są zobowiązani do głosowania tak jak przewodniczący jeżeli zostanie wydane takie zalecenie na wniosek Przewodniczącego lub Kongresu.

4. Posłowie PRCh są zobowiązani do głosowania za uchwałami proponowanymi przez PRCh i promowanie ich w Reichstagu