Archive for the ‘Decyzje’ category

Jawniej, ale czy sprawniej?

Marzec 3, 2010

Właśnie zakończono uchwalanie Statusu Obserwatora Parlamentu Unii Mikrooceanii.  Z treści, którą przedstawiamy poniżej, wynika, że obserwatorem może zostać właściwie każdy – pod warunkiem, że uzyska wsparcie co najmniej 2 członków Wspólnoty.

Treść Uchwały:

Art. 1

Status obserwatora można otrzymać przy wybranym organie władz Unii Mikrooceanii a w szczególności przy Konsulu, Prokonsulu, Prefekcie, Radzie Unii Mikrooceanii a także każdej podległej organizacji wchodzącej w struktury Unii Mikrooceanii.

Art. 2

§ 1. Osoby, państwa oraz organizacje posiadające status obserwatora przy Konsulu mogą czytać wszystkie wiadomości na forum Unii Mikrooceanii (poza oznaczonymi jako tajne) oraz redagować posty we wszystkich kategoriach poza forami Gmachu Błękitnego, Komisji, Prokonsulatów oraz Prefektur chyba, że Parlament Unii Mikrooceanii postanowi inaczej.
§ 2. Osoby, państwa oraz organizacje posiadające status obserwatora przy wybranej instytucji Unii Mikrooceanii mogą czytać wszystkie wiadomości na forum Unii Mikrooceanii (poza oznaczonymi jako tajne) oraz redagować posty tylko i wyłącznie w kategorii instytucji wnioskowanej chyba, że Parlament Unii Mikrooceanii postanowi inaczej.
§ 3. Osoby, państwa oraz organizacje posiadające status obserwatora przy wybranej organizacji związanej z Unią Mikrooceanii mogą czytać wszystkie wiadomości na forum Unii Mikrooceanii (poza oznaczonymi jako tajne) oraz redagować posty tylko i wyłącznie w kategorii wybranej organizacji chyba, że Parlament Unii Mikrooceanii postanowi inaczej.

Art. 3

Status obserwatora przy wybranym organie władz Unii Mikrooceanii uzyskać mogą:
1) przedstawiciele prasy uznanej przez co najmniej dwa państwa członkowskie
2) Przedstawiciele państwa wirtualnego uznanego co najmniej przez dwa państwa członkowskie
3) Każdy obywatel państwa członkowskiego
4) Przedstawiciel organizacji międzynarodowej do której należą co najmniej dwa państwa uznane przez członków Unii Mikrooceanii
5) W wyjątkowych sytuacjach jak np. udział w dyskusji na zaproszenie dwóch Prefektów, Konsula lub w wyniku głosowania Rady Mikrooceanii, każdy mieszkaniec mikroświata

Art. 4

By wniosek państwa lub organizacji był rozpatrywany władca kraju lub osoba stojąca na czele organizacji musi przekazać na ręce Konsula list polecający.

Art. 5

Wniosek o nadanie statusu obserwatora należy składać w Sekretariacie Unii Mikrooceanii.

Art. 6

Wniosek jest rozpatrywany w ciągu 7 dni przed Radę Mikrooceanii, ta jednak może przekazać władzę rozpatrywania wniosków dla odpowiedniej komisji.

Art. 7

Dokument wchodzi w życie w momencie umieszczenia go w prawie Unii Mikrooceanii.

W ten oto sposób załatwiono dość poważny problem dostępności do życia Unii.  Tylko czy ta uchwała zmieni postrzeganie i podglądanie Unii? Czy z tego prawa rzeczywiście będzie ktoś korzystał? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, gdyż Parlament dopiero wykazuje pierwsze efekty swojej działalności. Liczymy jednak, że wraz z upływem czasu, coraz więcej osób i organizacji zacznie się interesować działaniem na rzecz integracji 5 państw zachodu.

Mikrooceaniczna Federacja Sportowa

Luty 21, 2010

Wczoraj ostatecznie uchwalono kształt MFS. Po długiej debacie i zebraniu wszystkich poprawek Parlament Unii dokonał głosowania. Tak, jak sprawa potrzeby stworzenia regionalnej organizacji zarządzającej sportem, była klarowna. Tak wiele zastrzeżeń budziła sama jej forma i jej zadania. Niemniej jednak, udało się wypracować kompromis, a o to efekt:

20.02.2010

Uchwała powołująca do życia Mikrooceaniczną Federację Sportu (MFS)

Art. 1

Dla pogłębienia integracji na płaszczyźnie sportowej wewnątrz Unii Mikrooceanii , powołuje się do życia Mikrooceaniczną Federację Sportu. W skrócie – MFS.

Art. 2

Do głównych zadań Federacji należą:
– organizacja Mikrooceanicznych Mistrzostw Sportowych w tym też Mikrooceanicznych Mistrzostw Piłkarskich niezależnych od MUP
– propagowanie idei sportu wśród mieszkańców UM
– rozwój już istniejących i kreowanie nowych dyscyplin v-sportu
– koordynowanie wspólnych inicjatyw v-sportowych
– propagowanie idei fair play

Art. 3

MFS, na realizację swoich celów, dysponuje:
– środkami z budżetu UM
– własną stroną internetową
– sekcją w Oceanic Press

Art. 4

Mikrooceaniczna Federacja Sportu podlega pod Prokonsulat odpowiedzialny za sprawy sporu.

Art. 5

1) Na czele MFS stoi Prezes, który zajmuje się organizacją i prowadzeniem działalności federacji, a także jej raportowaniem.
2) Prezes MFS zostaje powołany na czteromiesięczną kadencję przez Prokonsula odpowiedzialnego za sprawy sporu spośród ministrów państw unijnych odpowiedzialnych za sport lub spośród osób czynnie zaangażowanych w życie sportowe.

PUM zatwierdził Radę Mikrooceanii

Styczeń 25, 2010
Wysoka Izbo
Szanowni Delegaci

Zamykam głosowanie nad Aktem Utworzenia Rady.

Podsumowanie:
a) głosów oddanych łącznie: 11
b) głosów oddanych szczegółowo [10|1]

Niniejszym informuję iż Parlament uchwalił Akt Utworzenia Rady.

Taki komunikat usłyszeli deputowani do Parlamentu Unii Mikrooceani 22 stycznia. Obwieszczenie to, oznacza, że Unia po wielu staraniach i ugodach ma Radę!

Rada w składzie:
Prokonsulat Kultury Nauki i Sportu – Adrian Trydencki
Prokonsulat Promocji i reprezentacji zewnętrznej- Juan Samir
Prokonsulat Armii – Filip Czarny
Prokonsulat Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych – Patrik II
Prokonsulat Administracji Terytoriami, wartościami trwałymi, niematerialnymi i prawnymi – Pel „Mglisty Puma” Nander

Może więc już kreować przyszłość zachodniej części v-świata! Oczekiwania i zamysły są wielkie – czas i w końcu na wielkie działania. Drobne kroczki,w postaci kilku drobnych ustaw, to tylko namiastka tego, co czeka Unię w najbliższym czasie. Jest co udowodnić – że stworzenie Unii było właściwym krokiem. Toteż i Radę czeka trudne zadanie.

Niemniej jednak – powodzenia!

Karta Mikrooceani (tekst)

Czerwiec 12, 2009

Władze Szczytu Państw Zachodnich z wielką radością mają zaszczyt przedstawić państwu, obywatelom mikrooceanii oraz innym zainteresowanym Kartę Mikrooceanii której tekst znajdziecie klikając na poniższy banner, zapraszamy do zapoznania się z tekstem:

Parlament Mikrooceanii

Maj 5, 2009

Sala obrad Parlamentu Mikrooceanii będzie najważniejszym miejscem w gmachu Unii Mikrooceanii. Niestety niewielu mieszkańców Mikrooceanii wie czym jest Parlament UM oraz nie wie na jakich zasadach będzie on funkcjonował.

Już od dawna w rozmowach kuluarowych mówi się o najważniejszym organie Unii Mikrooceani jakim mam być jej Parlament. Organ będzie, jak cała struktura UM, wyjątkowy i warto o nim wiedzieć nieco więcej.

Na jego czele stać będzie Przewodniczący a zasiadać w nim będą deputowani z państw członkowskich. Każdemu z państw w większości przypadków przysługiwać będzie po trzy głosy (członkowie pełni) czyli z każdego kraju w PM zasiądzie po 3 deputowanych co daje największy parlament wirtualnego świata (15 osób od samego początku!). Członkowie stowarzyszeni będą mieli po jednym głosie co może zwiększyć liczebność PM. Z czasem dopuszcza się poszerzenie UM więc i w Parlamencie zasiadać będzie więcej osób.

Każde v-państwo będzie mogło samodzielnie wybrać sposób powoływania swoich deputowanych. Zapewne w większych krajach zostaną zorganizowane wybory a w mniejszych deputowanych wybierze Premier bądź głowa państwa.

Co do długości kadencji PM jeszcze trwają spory jednak powoli wyłania się najlepsza opcja jaką jest 180 dni (6 miesięcy) dzięki czemu wyborcy nie będą musieli chodzić co miesiąc czy dwa do wyborów (patrząc na to iż wybory w większości v-państw odbywają sie co 4 miesiące). Po sześciu miesiącach powołana zostaje Komisja Inauguracyjna która będzie odpowiedzialna za powołanie kolejnej kadencji Parlamentu Mikrooceanii.

Również sposób podejmowania decyzji jest wyjatkowy w porównaniu z innymi organizacjami v-międzynarodowymi bo w Parlamencie Mikrooceanii decyzje zapadać będą zwykłą większością głosów ale nie tylko taki sposób przewidziano bo w wyjątkowych sytuacjach decyzje w Parlamencie Mikrooceanii mogą zapadać przez większość bezwzględną wynoszącą co najmniej 2/3 oddanych głosów, większość absolutna wynoszącą co najmniej 4/5 głosów bądź jednomyślnie (np. w przypadku głosowania nad akcesją państwa spoza regionu Mikrooceanii).W każdym wypadku frekwencja podczas głosowania wynosić musi 2/3 deputowanych. Deputowany będzie mógł dobrowolnie zrezygnować z przysługującego mu prawa do głosu lecz w takim przypadku jego głos nie będzie brany pod uwagę w wyliczaniu większości i będzie traktowany jako nieoddany.

Największym sprzymierzeńcem i pomocnikiem Parlamentu Mikrooceani będą Komisje ale o nich w kolejnych numerach Mikrooceanicznego Informatora Ocenic Press.

Oficjalna flaga Unii Mikrooceanii

Kwiecień 26, 2009

Dziś zakończyło się głosowanie nad flagą Unii Mikrooceanii. Spośród ośmiu prac wybrano jedną, która wyszła spod ręki Jego Ekscelencji Ajatullaha Osamy bin Ramzaniego. Pracę te poparły Al Rajn, Okoczia, Elderland oraz Natania na inną propozycję głosował jedynie Nowal.

Flaga Unii Mikrooceania prezentuje się następująco:

Opis Flagi (JE Osama bin Ramzani):złoty ptak rajski jest symbolem niezależności, niepodległości państw członkowskim. Słońce na jednej fladze to symbol wszelkiego życia i mocy. Kolor granatowy – inteligencja, przywódczość, odpowiedzialność i samowystarczalność.

List Koordynatora Ekscelencji Żelaznego Żuka do obywateli „Piatki”

Kwiecień 22, 2009

22 drugiego kwietnia artykuł ukazujący się w szoszoińskiej prasie poruszył kwestię powstającej unii pomiędzy państwami kontynenty Mikrooceanii o której obywatele tejże organizacji jak dotąd nie wiedzą wiele. Dziś postanowiliśmy ruszyć z programem promującym działalność UM wśród obywateli „Piątki”. Poniższy list Koordynatora Ds. Powołania Unii Mikrooceanii Ekscelencji Żelaznego Żuka jest swoistą odpowiedzią na artykuł, który ukazał się w SOKN. Ma on przybliżyć idee UM oraz rozwiać wątpliwości co do słuszności jej powstania. Zapraszamy do lektury listy wystosowanego do v-Kowalskiego przez Ekscelencję Żelaznego Żuka.

13 dzień po Święcie Wielkiej Wody

Drogi v-Kowalski!

Pisze do Ciebie, bo słuchy mnie doszły, że idei Unii Mikrooceanii Ty ni w Bizon nie kumasz. Tak naprawdę, to ja Cię rozumiem. Bo co Ty o nas wiesz? Wiesz, że jest nas krajów sztuk pięć, wiesz, że coś usilnie radzą, ale nie wiesz co!

Muszę ci się drogi v-Kowalski przyznać, że za stan tej rzeczy jestem również głównie ja odpowiedzialny. Bynajmniej jednak nie poczuwam się do winy. To ja krzyczałem, by Ci nie pokazywać gotowej już Małej Karty Unii Mikrooceanii. Nie zrobiłem tego ze złośliwości, jej zapisy nie są jakąś wielką tajemnicą. Bizon tkwi w tym, że ta Mała Karta cię wystraszy i na Unię Mikrooceanii się nie zgodzisz. Na Szczycie Państw Zachodnich uradziliśmy, że napiszemy do końca Kartę i wtedy Ci ją pokażemy. Pomysł był mój, poparty przez innych. Powodem trzymania Małej Karty w zamknięciu jest szczerość. Nie chcemy być wobec Ciebie nieszczerzy. W rozmowach z Tobą postanowiliśmy się kierować zasadą z Saloonu w Kurt Town – karty na stół. Chcemy z Tobą, v-Kowalski, dyskutować, lecz otwarcie. Pokażemy Ci nasze końcowe dzieło i wtedy osądzisz je.

Cóż do tej pory robiliśmy? Kształtowaliśmy podstawy działania Unii i kształtujemy je nadal. Skończyliśmy połowicznie – utworzyliśmy pola naszej współpracy, nie utworzyliśmy jej zasad. Gdybyś zobaczył Małą Kartę rzekłbyś zapewne: „Co? I to ma działać? Spotkanie rządów ma (uchylę trochę rąbka tajemnicy) prowadzić pobór do wojska w moim kraju? Oszaleli!”Nie dziwiłbym Ci się. Sam nie chciałbym, by taka współpraca trwała dłużej niż zapisane w Małej Karcie 40 dni. Pomyśl, że ten pobór to tylko mały element wielkich kompetencyj Unii. Ja nie oddałbym tak wielkiej władzy grupie, nad którą tak naprawdę nie mam żadnej kontroli. Dlatego musimy skończyć budowę urzędów w Unii, tak, byś czuł, że masz nad tym kontrolę i nie jesteś krzywdzony.

Nieraz mówiliśmy o naszych planach, lecz może nie do końca słuchałeś. Czy nikt nie opowiadał o tajemniczym Parlamencie Mikrooceanicznym? To nie były jakieś tam domysły. To realne fakty i to mogę już dzisiaj napisać – Parlament powstanie i co najmniej 15 deputowanych w nim zasiądzie. Nieoficjalnie załatwiłem, że Konsul będzie podróżował na Bizonie…

Proszę Cię, uzbrój się w cierpliwość i butelkę świetnego piwa amwelwaldzkiego, jeśli nie jesteś yslamitą. My Ci pokażemy, co zrobiliśmy, ale jak malarze – nie pokażemy dzieła nieskończonego. Bo cóż to za dama bez łasiczki?

Kopoperator co by założyć Unię
Żelazny Żuk