Archive for Marzec 2007

KANDYDACI PPS

Marzec 21, 2007

KANDYDACI KOMITETU WYBORCZEGO PARTIA PRACY SARMACJI w wyborach do Izby Poselskiej KS

1. ALEKSANDER wicehraba KELLER

Przewodniczący PPS, działacz ruchu lewicy wandyjskiej, wielokrotnie – przed i po Zjednoczeniu – Prezydent Mandragoratu Wandystanu i Komisarz Ludowy w kolejnych rządach, kwiaton Churału Ludowego (poseł parlamentu) wielu kadencji, w minionym rządzie Minister Samorządu Terytorialnego; Ambasador KS w Elderlandzie, Pełnomocnik KS w Valhalli, major i Szef Służby Bezpieczeństwa Wandystanu.

2. PAWEŁ kawaler CIUPAK

W Wandystanie od sierpnia 2005 r.; bojownik o socjalizm, Komisarz Ludowy ds. Informatycznych w kolejnych rządach. Po Zjednoczeniu zaczął uczestniczyć w życiu Sarmacji upowszechniając idee lewicowe. Ostatnio wybrany na Przewodniczącego Trybunału Ludowego MW i I Sekretarza Socjalistycznej Partii Wandystanu.

3. JACEK kawaler NOWAK

W świecie wirtualnym od 2004 roku. Obywatel Mandragoratu Wandystanu. Podlord. Działacz Wandejskiej Socjalistycznej Partii Jedności nastepnie po odejściu z WSPJ założyciel Wandejskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Współtwórca Socjalistycznej Partii Wandystanu wybrany Przewodniczacym po I Zjeździe SPW, członek Komitetu Centralnego SPW.
Piastował funkcję Komisarza Ludowego do spraw Finasów i Gospodarki, kwiatona Churału Ludowego, ambasadora Wandystanu w Wielkim Ksiestwie Solardii. Obecnie Przewodniczący Churału Ludowego.

Marzec 17, 2007

PARTIA PRACY SARMACJI

Oficjalny serwis informacyjno – wyborczy

Przewodniczący PPS

Marzec 17, 2007

Funkcję Przewodniczącego PPS pełni wicehrabia Aleksander Keller – polityk wandyjskiej lewicy. Od zawsze związany z ruchem socjalistycznym – były przewodniczący Wandyjskiej Socjalistycznej Partii Jedności, były Sekretarz Generalny Socjalistycznej Partii Wandystanu, obecnie Sekretarz – Członek Komitetu Centralnego. Trzykrotny Prezydent Mandragoratu Wandystanu (w tym raz już po Zjednoczeniu), Komisarz Ludowy w kolejnych Radach w MW, wielokrotny kwiaton i przewodniczący Churału Ludowego (poseł parlamentu wandyjskiego). Przez rok Ambasador MW w Sarmacji, obecnie Ambasador Sarmacji w Elderlandzie i Pełnomocnik w Valhalli. Minister Samorządu Terytorialnego w ostatnim rządzie. Szef i major Służby Bezpieczeństwa Wandystanu.

Statut PPS

Marzec 17, 2007

Art. 1 [Przepis ogólny]
Partia Pracy Sarmacji (zwana dalej PPS lub ‚partią’) jest partią politycznš działającą na całym obszarze Księstwa Sarmacji.

Art. 2 [Zdobycie członkostwa]
Członkiem zwyczajnym PPS (zwanym dalej ‚członkiem’ ) może być każdy mieszkaniec Księstwa Sarmacji, który odbędzie 30-dniowy staż kandydacki i uzyska rekomendację dwóch członków PPS. O przyjęciu członka-kandydata do PPS decyduje Zjazd. Przewodniczący może w uzasadnionych przypadkach odstąpić od tej procedury. Członek-kandydat nie wchodzi w skład Zjazdu i nie ma czynnego prawa wyborczego do władz PPS.

Art. 3 [Utrata członkostwa]
Utrata członkostwa następuje w drodze rezygnacji, śmierci, lub prawomocnego orzeczenia Sądu Partyjnego.

Art. 4 [Zjazd]
Zjazd jest najwyższą władzą w PPS. W jego skład wchodzą wszyscy członkowie partii. Odbywa się raz na 4 miesiące. Przewodniczący może w każdym czasie zwołać Zjazd Nadzwyczajny.

Art. 5 [Kompetencje Zjazdu]
Zjazd:
a/ wybiera Przewodniczącego na kadencję 4-miesięczną,
b/ uchwala dokumenty programowe i zmiany w statucie
c/ decyduje o zawarciu koalicji wyborczej i rządowej
d/ decyduje o dyscyplinie głosowania w Izbach Sejmu
e/ wybiera Sąd Partyjny na kadencję 6-miesięczną
f/ rozwiązuje PPS

Art. 6 [Przewodniczący]
Przewodniczący zarządza PPS w okresie między Zjazdami, wykonując kompetencje nie przyznane innym organom.

Art. 7 [Sąd Partyjny]
Sąd Partyjny składa się z dwóch członków. W jego skład nie może być wybrany Przewodniczący. Na wniosek każdego członka partii Sąd Partyjny wymierza kary za postępowanie członka godzące w dobre imię PPS, oraz złamanie dyscypliny głosowania zarządzonej przez Zjazd. Sąd Partyjny wymierza kary: nagany, zawieszenia w prawach członka na czas do 6 miesięcy, wykluczenia z partii. Od wyroku Sądu Partyjnego przysługuje odwołanie do Przewodniczącego. Decyzja Przewodniczącego jest prawomocna.

Podpisano:
Członkowie-założyciele

Piotr Krupiński
Michał Radecki
Michas Winnicki

Program PPS

Marzec 17, 2007

1. Nowy mieszkaniec
Zapomogi dla nowych mieszkańcow – w dwóch turach. 1-sza od ręki w kwocie 50
libertów, kolejna w kwocie 50 lt.

2. Pierwsza firma
100 lt na założenie firmy dla każdego mieszkańca przedstawiającego
podstawowy biznesplan.

3. Więcej samorządności
Rada konsultacyjna rządu z samorządami;
Przyznać prowincjom prawo do różnicowania ustroju i prawa wewnętrznego
(głosy ważone, absolutyzm, etc) !
Wzmocnić pozycję prowincji w systemie państwowym!
Gotówka na rozwój dla samorzadów!

4. Likwidacja przepisów godzących w wolność ekspresji:
-Precz z moderatorami!
Precz z przymusowymi kreseczkami pod podpisem!
Precz z określaniem objętości podpisu w bajtach!
Przestępstwa popełnione na liście- w kompetencji Sądu powszechnego, nie
moderatorów!

5. Prawo wyboru udziału w życiu gospodarczym:
Wolność wyboru dla każdego!
Precz z przymusowym żarciem i leczeniem!
Precz z przymuszaniem do gry w kiepskiego erpega pod nazwą “Syriusz”!

6. Rozwój międzynarodowej pozycji Sarmacji poprzez przyłączanie nowych państw. Sarmacka dyplomacja ma być na wysokim poziomie!

A tutaj szczegółowiej.

PREZENTACJE PROGRAMOWE

WIĘCEJ SAMORZĄDNOŚCI

Partia Pracy Sarmacji powstała w łonie wandyjskich socjalistów doskonale wie
czym jest samorządność, wie bowiem z jej kolebki się wywodzi. Wiemy jak
ważną rolę w życiu Księstwa Sarmacji pełnią samorządy, ba bez nich Sarmacja
tak na prawdę by nie istniała. Tylko wolny i niepohamowany rozwój prowincji
jest gwarantem rozwoju Sarmacji. Należy zatem uznać rolę małych ojczyzn i je
wspierać. PPS proponuje na początek by Rząd Sarmacji konsultował swoje
decyzje w jak najszerszym zakresie z prowincjami. W tym celu ma powstać rada
konsultacyjna szefów samorządów (prowincji i jednostek samorządowych na
Terytorium Koronnym) przy resorcie samorządu terytorialnego. Proponujemy
również by bez żadnych ograniczeń prowincje mogły różnicować ustrój i prawo
wewnętrzne – dajmy samorządom jeszcze większą autonomię (taką jak ma
Wandystan). Rozwój samorządów nie może obyć się bez wsparcia finansowego ich
rozwoju, dlatego budżet krajowy musi subsydiować prowincje, oczywiście
jeżeli zajdzie taka potrzeba i wola władz samorządów.

LIKWIDACJA PRZEPISÓW GODZĄCYCH W WOLNOŚĆ EKSPRESJI

Socjaliści sarmaccy wiedzą jak ważna jest wolność. Proponujemy zlikwidować
bezsensowne przepisy dotyczące budowania wiadomości na listę dyskusyjną
(kreseczki, limity, cięcia). Moderator nie może być świętą krową – to sąd
powszechny ma decydować o tym czy na liście popełniono wykroczenie czy
przestępstwo!

PIERWSZA FIRMA

W Sarmacji jest wiele mniej lub bardziej funkcjonujących, rozwiniętych przedsiębiorstw. Istnieje sporo znacznych korporacji posiadających niemalże całe gałęzie produkcji. Rozwinięcie nowej działalności gospodarczej czy to przez nowego mieszkańca/obywatela czy też przez dotychczas niezaangażowanego w gospodarkę obywatela jest bardzo trudne. Znaczna konkurencja na rynku, prawie monopolizacja niektórych dziedzin sprawiają że zakładanie swojej pierwszej firmy wymaga nakładów. Należy zatem maksymalnie wspomóc nową działalność gospodarczą. Dlatego też PPS proponuje program PIERWSZA FIRMA. Ma on polegać na subwencji dla mieszkańca/obywatela w wysokości 100 lt na rozpoczęcie działalności. Oczywiście nie będzie się to odbywało „za darmo”. Nowy przedsiębiorca będzie musiał przedstawić ministrowi właściwemu ds. gospodarki, po jego zaakceptowaniu droga do uzyskania subwencji będzie prosta i szybka. 

PRAWO WYBORU W ŻYCIU GOSPODARCZYM

Państwo wirtualne składa się z wielu dziedzin życia. Można wymienić tu naprędce choćby politykę, naukę (edukację), kulturą i oczywiście gospodarkę. W polskim świecie wirtualnym mamy różne państwa, które różnie podchodzą do kwestii życia gospodarczego. W niektórych z nich filarem państwa są polityka, nauka i kultura, nie istnieje nawet system gospodarczy. W Sarmacji istnieje natomiast „Syriusz”, a od niedawna „Suweren”. Obowiązek uczestniczenia w życiu gospodarczym dotyczy wyłącznie „Syriusza”. Mamy obowiązek się żywić i ewentualnie leczyć. Czy jednak każdy musi taki obowiązek posiadać? Czy np. wybitnego naukowca czy artystę grafika interesuje czy w świecie wirtualnym jest najedzony? Wprowadźmy zatem nowe regulacje. Nie traktujmy życia gospodarczego jako przymusu, dajmy ludziom PRAWO DO ŻYCIA GOSPODARCZEGO! Jeżeli jest to prawo a nie obowiązek to możemy z niego skorzystać lub nie. Dajmy ludziom wolność wyboru! 

POLITYKA ZAGRANICZNA

Księstwo Sarmacji jest bez wątpienia jednym z najpotężniejszym państw wirtualnych. Można pokusić się o stwierdzenie, że jest równoważne swoim rozwojem i potencjałem dla sojuszu dreamlandzko-scholandzkiego. Taką pozycja nie wzięła się znikąd. Księstwo Sarmacji jest silne swoimi częściami składowymi. Popatrzmy na nasze prowincje – niegdyś samodzielne państwa. To one wsparły potencjał państwa – Księstwa stając się jego częścią. Nie ma innej drogi jak tylko rozwijać Sarmację poprzez przyłączanie nowych krajów. Zagwarantujmy rozwój wzajemnych stosunków z nowymi i małymi państwami, twórzmy sojusze by w przyszłości tym narodom zaoferować wspólnotę w jednym państwie. Do tego m.in. potrzebujemy umiejętnej dyplomacji, doświadczonej i wykształconej. Stałość w dyplomacji jest bardzo istotna, dlatego też PPS popiera stworzenie korpusu dyplomatycznego, który jest tego gwarantem. Żadne zawieruchy rządowe nie przeszkodzą wówczas w pełnieniu misji zagranicznych, a nasza dyplomacja będzie doskonale przygotowana. Niech będzie ona wizytówką v-światowego mocarstwa – Księstwa Sarmacji. 

NOWY OBYWATEL

Każdy nowy obywatel państwa wirtualnego to cenny dla niego nabytek. Rozwój demograficzny i stan ludnościowy to podstawowe atuty mocarstw państw wirtualnych, do których niewątpliwie zalicza się Księstwo Sarmacji. Naszym wspólnym zadaniem jest przyciągać jak największą liczbę nowych mieszkańców, a gdy będą aktywni staną się obywatelami. Kwestia promocji jest bardzo istotna – Sarmacja ma niezłą prasę i codzienny dopływ „nowych”. Naszym celem jest zatrzymanie tych ludzi i wdrożenie ich w działalność naszej mikronacji. Partia Pracy Sarmacji proponuje zmianę sposobu i wysokości wypłacanych bezzwrotnych zapomóg dla nowych mieszkańców. Proponujemy nowość – dwie tury wypłacania kwoty 50 lt. Pierwsza część byłaby wypłacana na dotychczasowych zasadach (jednak wzrost o 20 lt). Następna była by wypłacana po okresie jednego miesiąca od zamieszkania w Sarmacji pod warunkiem czynnego uczestnictwa w listach dyskusyjnych Sarmacji i/lub listach krajowych (szczegóły do ustalenia, ewentualnie możliwość wprowadzenia również kryterium np. pracy społecznej). Kwoty przeznaczane dla nowego mieszkańca będą mogły służyć przede wszystkim żywieniu, do momentu uzyskania pracy, a także być dodatkiem do zakupu np. domu (zakwaterowanie istotne przy pracy w Syriuszu) czy samochodu. Generalnie PPS jest przeciwny obowiązkowości żywienia, jednak do momentu jego ewentualnego zniesienia należy wprowadzić instrumenty socjalne chroniące nowego mieszkańca.