Archive for the ‘Statut PPS’ Category

Statut PPS

Marzec 17, 2007

Art. 1 [Przepis ogólny]
Partia Pracy Sarmacji (zwana dalej PPS lub ‚partią’) jest partią politycznš działającą na całym obszarze Księstwa Sarmacji.

Art. 2 [Zdobycie członkostwa]
Członkiem zwyczajnym PPS (zwanym dalej ‚członkiem’ ) może być każdy mieszkaniec Księstwa Sarmacji, który odbędzie 30-dniowy staż kandydacki i uzyska rekomendację dwóch członków PPS. O przyjęciu członka-kandydata do PPS decyduje Zjazd. Przewodniczący może w uzasadnionych przypadkach odstąpić od tej procedury. Członek-kandydat nie wchodzi w skład Zjazdu i nie ma czynnego prawa wyborczego do władz PPS.

Art. 3 [Utrata członkostwa]
Utrata członkostwa następuje w drodze rezygnacji, śmierci, lub prawomocnego orzeczenia Sądu Partyjnego.

Art. 4 [Zjazd]
Zjazd jest najwyższą władzą w PPS. W jego skład wchodzą wszyscy członkowie partii. Odbywa się raz na 4 miesiące. Przewodniczący może w każdym czasie zwołać Zjazd Nadzwyczajny.

Art. 5 [Kompetencje Zjazdu]
Zjazd:
a/ wybiera Przewodniczącego na kadencję 4-miesięczną,
b/ uchwala dokumenty programowe i zmiany w statucie
c/ decyduje o zawarciu koalicji wyborczej i rządowej
d/ decyduje o dyscyplinie głosowania w Izbach Sejmu
e/ wybiera Sąd Partyjny na kadencję 6-miesięczną
f/ rozwiązuje PPS

Art. 6 [Przewodniczący]
Przewodniczący zarządza PPS w okresie między Zjazdami, wykonując kompetencje nie przyznane innym organom.

Art. 7 [Sąd Partyjny]
Sąd Partyjny składa się z dwóch członków. W jego skład nie może być wybrany Przewodniczący. Na wniosek każdego członka partii Sąd Partyjny wymierza kary za postępowanie członka godzące w dobre imię PPS, oraz złamanie dyscypliny głosowania zarządzonej przez Zjazd. Sąd Partyjny wymierza kary: nagany, zawieszenia w prawach członka na czas do 6 miesięcy, wykluczenia z partii. Od wyroku Sądu Partyjnego przysługuje odwołanie do Przewodniczącego. Decyzja Przewodniczącego jest prawomocna.

Podpisano:
Członkowie-założyciele

Piotr Krupiński
Michał Radecki
Michas Winnicki