Kultura

Tereny Prus były rdzennie zamieszkiwane przez bałtycki lud Prusów. Plemię to nie wytworzyło jednak żadnych trwałych struktur państwowych, wobec czego nie było też warunków do większego rozwoju kultury i obudzenia świadomości narodowej i kulturowej u Prusów. Dopiero Krzyżacy utworzyli na tych terenach trwałą organizację państwową, a to znacznie wpłynęło na kształtowanie się kultury na terenie Prus.

Za czasów zakonnych nastąpił rozwój kraju. Na terenie Prus powstała świetnie zorganizowana sieć zamków i twierdz, wokół których zaczęły powstawać rolniczo-leśne latyfundia bezpośrednio zarządzane przez rycerzy zakonnych. Krzyżacy, jako zakon złożony głównie z Niemców, sprowadzali do swego państwa osadników z ojczyzny, lokowali dla nich miasta i wsie. W ten sposób przybyło do Prus bardzo dużo ludności napływowej o kulturze niemieckiej, która wymieszała się z Prusami i Polakami.

Obszar Prus zdominowała kultura niemiecka. Powstała warstwa mieszczan, rozwijał się handel bałtycki, kilka miast stało się członkami Hanzy.

Po sekularyzacji zakonu w 1525, część ludności przeszło na luteranizm.

Kultura niemiecka dominuje na obszarze Prus po dziś dzień.