Rozmiar: 2046 bajtów

" Mene, Thekel, Fares "

Strona główna
Wydziały Statystyczne:GruntyMieszkańcyLista dyskusyjnaBadania gospodarcze
Wydziały Miar:Miary Sarmackie

Wydział Gruntów

Tab.1/G - Liczba gruntów według lokalizacji i typu
Liczba według typu
LokalizacjakomercyjnemieszkalneprzemysłoweOgółem
Ogółem w Gellonii2817512215
Fer1543?58
Krez?114?114
Ogółem w miastach15157?172
Murowana Wieś13181243
Ogółem we wsiach13181243

Tab. 2/G Struktura własności gruntów miejskich i wiejskich.
Typ własnościFerKrezMurowanaMiastaWsieOgółem
Prywatna00

16

0

16

16

Tereny specjalne*00

1

0

1

1

Państwowa

58

114

26

172

27

198

* - tereny pod zabytkami, urzędami, inwestycjami publicznymi.