: M P P :


        Wszelkie prawa zastrzeżone dla Timiosa Kiechajasa.

: Gwardia :


Minister Porządku Publicznego:

a. dowodzi Gwardią Teutońską,
b. proponuje Namiestnikowi nadawanie stopni,
c. na współ z Kanclerzem ogłasza zamówienia publiczne na potrzeby Gwardii,
d. proponuje Namiestnikowi liczebność Gwardii,
e. zarządza budżetem Gwardii,
f. sprawuje bezpośrednie zwierzchnictwo nad terenami należącymi do Gwardii,
g. administruje mieniem należącym do Gwardii,
h. nadaje ordery i odznaczenie Jemu zastrzeżone.

: Teutonia :

S t r o n a  g ł ó w n a
O  G w a r d i i
O  M i n i s t e r s t w i e
P o l i g o n
K a n t y n a
M a g a z y n
G w a r d z i ś c i
Z a c i ą g n i j  s i ę !
T e u t o n i a
S a r m a c j a

Witam na stronie Ministerstwa Porządku Publicznego i Gwardii Teutońskiej. Wszystkich chętnych zapraszam do wstąpienia do Gwardii. Jakiekolwiek sugestie, uwagi, pytania proszę kierować na mail Storm_trooper@vp.pl

Marszałek Timios "Stormtrooper" Kiechajas
Minister Porządku Publicznego
Marszałek Gwardii Teutońskiej