Vitamy vKRIF!

KRIF to rejestr d'eiki kto'remu mor'na zal'or'yc' vlasnai firmei, baid' instytucjei (np. partiei polityccnai).


Rejestracja vKRIF jest n'ezbeidna do provad'en'a firmy.

Hhcess zarejestrovac' svojai d'al'alnos'c'? N'c prostssego!

Vystarccy, r'e uis'c'ss opl'atei rejestracyjnai na konc'e Skarbu Pan'stva v vysokos'c' 200 G tytul'em vpisujaic: "OPLATA-REJESTRACYJNA-nazwa-firmy". To napravdei bard'o n'eviele, lecc bard'o viele dla Surmenii...

© Surmenia, 2006 Design by Szablony.Maniak.Pl.