Organizacja Polskich Państw Wirtualnych
Organization of Polish Micronations — L'Organisation des Micronations Polonaises — Die Polnische Micronation Organisation — Um Organizaçăo de Micronationes Polones — Organizacje virtualnih statův s Polska
Cesarstwo Azteków    Federacyjne Królestwo Dreamlandu    Cesarstwo Leblandii    Wolny Klub Rzeczypospolitej Polskiej

Witamy na oficjalnych stronach Organizacji Polskich Państw Wirtualnych!

W dniu 24 grudnia 2001 r. Królestwo Dreamlandu utworzyło z Wolnym Klubem RP (z inicjatywy Ministra Spraw Zagranicznych Wolnego Klubu RP, Piotra Kozaneckiego) Organizację Polskich Państw Wirtualnych. Pierwsze podpisy pod traktatem złożyli w dniu 21 grudnia Premier Rządu Federacji Dreamlandu i Minister Spraw Zagranicznych Wolnego Klubu RP, w dniu 22 grudnia Prezes Rady Regencyjnej i Minister Spraw Zagraniczncych Federacji Dreamlandu, zaś w dniu 24 grudnia Prezydent Wolnego Klubu RP. Organizacja Polskich Państw Wirtualnych jest realną próbą urzeczywistnienia współpracy między krajami polskiej cyberprzestrzeni. Chcemy zgrupować wszystkie znaczące państwa, aby pomóc im w promocji, w kontaktach międzynarodowych i w wymianie doświadczeń. Organizacja jest tworem nowym, ale bardzo ambitnym i wysoce oryginalnym. Organizacja to twór odbiurokratyzowany, z prostym, przejrzystym programem i ambitnymi celami. Każde nowe państwo, które wchodzi do Organizacji to nowe doświadczenia, nowe potrzeby i nowy impuls do rozwoju. Każde państwo ma takie same prawa, ale i te same obowiązki. Jesteśmy otwarci na nowych członków — aby przystąpić do Organizacji należy na ręce Przewodniczącego lub Sekretarza złożyć wniosek, zawierający nazwę, adres stron internetowych, adres listy dyskusyjnej, liczbę obywateli, skład władz oraz podstawowe informacje o państwie, oraz czekać spokojnie na decyzję Rady.

Welcome to the official website of the Organization of Polish Micronations!

On December 24th 2001 the Kingdom of Dreamland created with the Free Club of the Republic of Poland (on the initiative of the Minister of Foreign Affairs of the FCRP P. Kozanecki) the Organization of Polish Micronations. The first signatures to the treaty were put on December 21th by the Prime Minister of Dreamland Federation and the Minister of Foreign Affairs of the FCRP. On December 22th the treaty was signed by the President of the Regency Council and Minister of Foregin Affairs of Dreamland Federation and on December 24th by the President of the FCRP. Organization of Polish Micronations is a real proof of realizing the collaboration among the micronations of Polish cyberspace. We would like to group all significant micronations to help them in their promotion, in their foreign contacts and in exchange of their experiences. Organization is a new creation, but very ambitious and pioneer in this part of Europe. Organization has a simple programme and ambitious targets. Every new micronation which joins the Organization brings new experiences and new impulse to developement, but also new needs. Every new micronation has the same rights, but also the same obligations. New members are welcome in the Organization.

Karta Organizacji Polskich Państw Wirtualnych
W celu zapewnienia wzajemnej ochrony, stworzenia warunków dla swobodnej wymiany myśli i idei, zacieśnienia przyjaznych stosunków, zwiększenia współpracy między państwami i obywatelami, doprowadzenia do wszechstronnego rozwoju, my, suwerenne państwa, zdecydowane działać zjednoczone dla dobra każdego z nas, postanawiamy powołać niniejszym ORGANIZACJĘ POLSKICH PAŃSTW WIRTUALNYCH.
Artykuł 1.
 1. Władzę w Organizacji sprawuje Rada Organizacji.
 2. Rada Organizacji składa się z przedstawicieli państw Organizacji. Każde państwo może posiadać dwóch przedstawicieli w Radzie Organizacji.
 3. Rada Organizacji podejmuje decyzje większością głosów przy udziale co najmniej dwóch trzecich państw, o ile wyraźnie nie została zastrzeżona inna większość. Każde państwo posiada w Radzie Organizacji jeden głos.
Artykuł 2.
 1. Na czele Rady Organizacji stoi Przewodniczący.
 2. Przewodniczący kieruje pracami Rady Organizacji oraz reprezentuje Radę Organizacji i Organizację na zewnątrz.
 3. Przewodniczącego Rady Organizacji wyznacza spośród członków Rady Organizacji państwo, które obejmuje przewodnictwo w Organizacji.
Artykuł 3.
 1. Sekretarz Rady Organizacji jest odpowiedzialny za prowadzenie strony internetowej Organizacji, zarządza listą dyskusyjną Rady Organizacji oraz odpowiada za organizację posiedzeń Rady Organizacji.
 2. Sekretarz Rady Organizacji jest wyłaniany przez Radę Organizacji spośród jej członków na okres sześciu miesięcy. Może być odwołany przed upływem tego terminu.
 3. Sekretarz Rady Organizacji pełni funkcję Przewodniczącego Rady Organizacji w razie jego czasowej niemocy.
Artykuł 4.
Przewodnictwo w Organizacji zmienia się co sześć miesięcy. Przewodnictwo obejmują państwa Organizacji w porządku alfabetycznym oraz w kolejności przyjęcia do Organizacji.
Artykuł 5.
 1. Wnioski o przyjęcie do Organizacji składane są na ręce Przewodniczącego lub Sekretarza Rady Organizacji.
 2. O przyjęciu państwa w skład Organizacji decyduje Rada Organizacji.
 3. O usunięciu państwa z Organizacji decyduje Rada Organizacji przy sprzeciwie co najwyżej jednego państwa.
 4. Każdemu państwu wchodzącemu w skład Organizacji przysługuje prawo do opuszczenia Organizacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia na ręce Przewodniczącego lub Sekretarza Rady Organizacji. Opuszczenie Organizacji następuje po upływie pięciu dni od chwili złożenia oświadczenia.
Artykuł 6.
 1. Państwa wchodzące w skład Organizacji nie mogą wypowiadać wojen ani dokonywać jakichkolwiek operacji wojskowych wymierzonych w inne państwa wchodzące w skład Organizacji.
 2. Państwa wchodzące w skład Organizacji nie mogą w jakikolwiek sposób udzielać wsparcia państwom, z którymi państwa wchodzące w skład Organizacji toczą wojny.
 3. Państwa, które naruszają postanowienia niniejszego artykułu mogą zostać pozbawione członkostwa w Organizacji na podstawie decyzji Rady Organizacji.
Artykuł 7.
W razie agresji na państwo wchodzące w skład Organizacji Rada Organizacji może uznać atak na państwo wchodzące w skład Organizacji jako atak na całą Organizację oraz uznać, że Organizacja znajduje się w stanie wojny z agresorem.
Artykuł 8.
 1. Rada Organizacji może powołać korpus dyplomatyczny Organizacji, który będzie prowadził w imieniu wszystkich państw wchodzących w skład Organizacji negocjacje z obcymi państwami i organizacjami.
 2. Państwa wchodzące w skład Organizacji mogą postanowić o niewyrażaniu zgody na reprezentowanie ich w kontaktach z obcymi państwami i organizacjami przez korpus dyplomatyczny Organizacji.
 3. Ostateczne decyzje w sprawach negocjacji z obcymi państwami i organizacjami będą podejmować suwerennie państwa wchodzące w skład Organizacji.
Artykuł 9.
Zmiany do niniejszej Karty będą wprowadzane w formie poprawek. Każda zmiana wymaga jednomyślności państw biorących udział w głosowaniu.
I Poprawka
 1. Państwa wchodzące w skład Organizacji: Cesarstwo Azteków, Federacyjne Królestwo Dreamlandu, Cesarstwo Leblandii oraz Wolny Klub Rzeczypospolitej Polskiej tworzą Najwyższą Radę Organizacji.
 2. Najwyższa Rada Organizacji większością trzech czwartych głosów państw wchodzących w jej skład potwierdza decyzje Rady Organizacji na wniosek państw wchodzących w jej skład.
Traktat o powołaniu Organizacji Polskich Państw Wirtualnych
(hist.)
Federacyjne Królestwo Dreamlandu, reprezentowane przez Przewodniczącego Rady Regencyjnej, EDWARDA HRABIEGO REYA oraz Premiera Rządu Federalnego, MARCINA MARGRABIEGO KAMOLĘ ORAZ Wolny Klub Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowany przez Prezydenta, TOMASZA STALĘ oraz Ministra Spraw Zagranicznych, PIOTRA KOZANECKIEGO POSTANAWIAJĄ w celu wzmocnienia przyjaznych stosunków oraz zacieśnienia między sobą współpracy powołać do istnienia ORGANIZACJĘ POLSKICH PAŃSTW WIRTUALNYCH.
§ 1
 1. Władzę w Organizacji sprawuje Rada Organizacji, na czele której stoi Przewodniczący.
 2. Rada Organizacji składa się z głów państw oraz ministrów spraw zagranicznych członków Organizacji bądź ich pełnomocników.
 3. Przewodniczącego Rady Organizacji wyznacza spośród swoich przedstawicieli w Radzie Organizacji państwo, które obejmuje przewodnictwo w Organizacji.
§ 2
Przewodnictwo w Organizacji zmienia się co sześć miesięcy. Przewodnictwo obejmują członkowie Organizacji w porządku alfabetycznym oraz w kolejności przyjęcia do Organizacji.
§ 3
O przyjęciu państwa w skład Organizacji decyduje Rada Organizacji większością głosów. O usunięciu państwa z Organizacji decyduje Rada Organizacji przy sprzeciwie co najwyżej jednego członka.
§ 4
Wszystkie sprawy, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Organizacji określi Rada Organizacji.
I Poprawka
Każdemu członkowi przysługuje prawo do opuszczenia Organizacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia na ręce Przewodniczącego lub Sekretarza Rady Organizacji. Opuszczenie Organizacji następuje po upływie pięciu dni od chwili złożenia oświadczenia.
[Logo OPPW]

Władze OPPW

Przewodniczący Rady
Marcin Kamola (FKD)

Sekretarz Rady
Piotr Kozanecki (WKRP)

Wkrótce w OPPW

Marzec-kwiecień 2002 r.
Nieformalne spotkania między przedstawicielami państw wchodzących w skład OPPW.

Aktualności OPPW

9 lutego 2002 r.
Szóste posiedzenie Rady Organizacji. Zatwierdzenie zmian do Karty OPPW w postaci I Poprawki oraz przyjęcie Królestwa Podlandu w poczet OPPW. Aktualnie OPPW oczekuje na stosowną notyfikację ze strony Królestwa.

26 stycznia 2002 r.
Piąte posiedzenie Rady Organizacji. Omówienie sytuacji gospodarczej państw wchodzących w skład OPPW oraz propozycje rozszerzenia OPPW połączone ze zgłoszeniem poprawek do Karty OPPW.

19 stycznia 2002 r.
Czwarte posiedzenie Rady Organizacji. Debata nad utworzeniem korpusu dyplomatycznego OPPW oraz ustalenie strategii działań OPPW na polu globalnej polityki.

12 stycznia 2002 r.
Trzecie posiedzenie Rady Organizacji. Przyjęcie Karty Organizacji, stanowiącej podstawę działania Organizacji, określającą jej cele i środki — "konstytucji" OPPW. Omówienie sytuacji międzynarodowej oraz sprawy przystąpienia Klubu RP do OPPW.

5 stycznia 2002 r.
Drugie posiedzenie Rady Organizacji, powitanie w gronie Organizacji Cesarstwa Azteków, reprezentowanego przez Cesarza Montezumę III i Ministra Spraw Zagranicznych Mexola oraz Cesarstwa Leblandii, reprezentowanego przez Cesarza Marcusa Lebenciusza. Jednomyślne uchwalenie I Poprawki do Traktatu o OPPW i podjęcie decyzji o założeniu listy dyskusyjnej Organizacji, omówienie bieżącej sytuacji w polskich wirtualnych państwach.

2 stycznia 2002 r.
Przyjęcie przez Cesarza Leblandii zaproszenia do przystąpienia przez Leblandię do OPPW.

1 stycznia 2002 r.
Przyjęcie przez Cesarza Azteków i Radę Cesarstwa zaproszenia do przystąpienia przez Cesarstwo Azteków do OPPW.

30 grudnia 2001 r.
Poddanie przez Premiera Klubu RP pod dyskusję w Sejmie Klubu RP zaproszenia do przystąpienia do OPPW.

29 grudnia 2001 r.
Pierwsze posiedzenie Rady Organizacji. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady oraz określenie strategii działań Organizacji w najbliższym czasie. Wystosowanie zaproszeń do przystąpienia do Organizacji do Cesarza Leblandii, M. Lebenciusza, Premiera i MSZ Klubu RP, Łukasza Nowickiego i Fieda, Cesarza i MSZ Azteków Montezumy III i Macieja Czuby.

24 grudnia 2001 r.
Podpisanie Traktatu o OPPW przez Prezydenta Wolnego Klubu RP, Tomasza Stalę

22 grudnia 2001 r.
Podpisanie Traktatu o OPPW przez Ministra Spraw Zagranicznych i Prezesa Rady Regencyjnej Królestwa Dreamlandu, Edwarda hr. Reya

21 grudnia 2001 r.
Podpisanie Traktatu o OPPW przez Premiera Królestwa Dreamlandu, Marcina mrgb Kamolę i Ministra Spraw Zagranicznych Wolnego Klubu RP, Piotra Kozaneckiego