Nr 30
Arona 24.08.2003
PWW "PRASA"
© Dani v 3.0
kontakt: dani10@o2.pl

Wkładki:
redakcja
reklama / ogłoszenie
współpraca

archiwum    |    salon prasy

  strona  1  2  3  4  5  6  7  8

Gospodarka w Weblandzie

    Już wkrótce wchodzi w życie Tri- glav. Nagle ma się pojawić gospo- darka. Ale czy Dreamland jest na to przygotowany? Czy wystarczy pry- watnych przedsiębiorców, aby utworzyć wystarczający na potrzeby społeczeństwa rynek?

    W odpowiedzi na te pytania do Rady Republiki wpłynął opracowany przeze mnie projekt rozwoju gospodarki w Weblandzie. Opiera się on na utworzeniu Weblandzkiego Okręgu Przemysłowego (WOP'u), w skład którego wejdzie sieć spółek skarbu państwa. Na początku, gdy funkcjonować będą tylko dwie gałęzie gospodarki: przemysł spożywczy i transport, w ramach WOP'u utworzone zostaną dwie spółki, po jednej dla każdej gałęzi. Prezesem WOP'u będę ja, a docelowo poszczególnymi spółkami kiero- wać będą osobni prezesi.

PAŃSTWOWE LEPSZE?

    Ale uwaga, prywatni przedsiębiorcy. WOP w żadnym wypadku nie powstaje po to, aby z wami konkurować. Tworzy- my go w celu nadawania gospodarce w Weblandzie odpowiedniego tempa roz-

woju. Spółki wchodzące w jego skład nie będą zabierać wam klientów - będą obsługiwać tych, których wy nie zdołacie. Prościej mówiąc, WOP ma stanowić pewnego rodzaju dopełnienie do prywat- nych przedsiębiorstw, które zapewne na samym początku nie będą w stanie zapewnić odpowiedniej podaży produk- tów i usług.

    Spółki państwowe będą również wspierać was, prywatnych przedsiębior- ców. Na przykład poprzez tani transport - gdy prywatne firmy transportowe nie będą w stanie obsłużyć wszystkich przedsiębiorstw spożywczych i, w przy- szłości, także innych firm, zawsze będzie można liczyć na wsparcie ze strony państwa.

    Oprócz spółek skarbu Republiki w trakcie opracowywania są również odpo- wiednie akty prawne, które wspierać będą prywatnych inwestorów i umożli- wiać wolną konkurencję. Drobni przed- siębiorcy będą mogli liczyć na wsparcie finansowe z Funduszu Inwestycyjnego Webland (FIW), z którego usług zapra- szamy do korzystania już teraz (kontakt: macieklimek@o2.pl). (RK)

Webland-Reaktywacja

- wielki sukces akcji

    Webland-Reaktywacja jest to akcja podjęta na początku wakacji przez Radę Republiki Weblandu. Jest to alternatywa do prowadzonego na szczeblu federal- nym usuwania "martwych dusz", które niestety się nie sprawdziło. Webland-Reaktywacja polega na bezpośredniej rozmowie członków Rady ze "śpiącymi" mieszkańcami Republiki. Jest znacznie bardziej efektywna od automatycznych "czystek", ponieważ jest szansa na nakłonienie takiego mieszkańca do aktywnego życia w Królestwie, a nie tylko na "pozbycie się" go. Akcja wciąż trwa i dzięki niej do tej pory Republika zyskała m.in. kilku webmasterów, którzy są tak namiętnie poszukiwani w całym Królestwie.

    Mimo że akcja jeszcze się nie skończy- ła, już odniosła wielki sukces. Pomysł jest chwalony w całym Królestwie i wielu mieszkańców innych prowincji tylko zazdrości Republice dobrego pomysłu i efektywnej realizacji. Obecnie Rada roz- waża dodatkowo zakupienie od Księstwa Surmali ulepszonego skryptu obsługujące- go paszporty. Cena prawdopodobnie wyniesie 500 d. (RK)